Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIỚI THIỆU

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

24.4.2018 - 10:11

Sáng ngày 13/4/2018, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI)“về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Nam -  Bí thư Thị ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Thị ủy viên; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, Văn phòng Thị ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tập thể lãnh đạo Liên đoàn lao động; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.


Qua 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội  đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức học tập, truyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức về vai trò, vị trí giai cấp công nhân trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên được nâng lên, xác định rõ hơn nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đối với việc xây dựng giai cấp công nhân. Công đoàn các cấp đã có nhiều giải pháp để củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn; quan tâm chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi để giai cấp công nhân phát huy vai trò, vị trí trong cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công nhân, người lao động và chủ các doanh nghiệp được triển khai với nhiều hình thức. Qua đó, các doanh nghiệp, người lao động nắm bắt kịp thời các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động.

Công tác đầu tư trang thiết bị, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đảm bảo quyền lợi cho người lao động thực hiện đạt hiệu quả; chất lượng đào tạo nghề được nâng lên. Chính quyền, doanh nghiệp ngày càng được quan tâm thực hiện các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân, người lao động, trong đó tiền lương, chế độ bảo hiểm được các doanh nghiệp thực hiện khá kịp thời, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động của thị xã có những bước cải thiện tốt hơn. Không để vấn đề đình công, lãng công xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt được kết quả tích cực. Liên đoàn Lao động, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập các công đoàn cơ sở và chi đoàn, chi hội trong một số doanh nghiệp. Một số chủ doanh nghiệp đã có nhận thức đầy đủ hơn và thể hiện tốt trách nhiệm trong phối hợp xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và kế hoạch của Thị uỷ còn hạn chế, nhất là công tác kiểm tra, sơ kết, đánh giá việc thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chỉ được thực hiện tốt ở một số doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, số lượng đạt thấp. Đa số doanh nghiệp chưa quan tâm tạo điều kiện để công nhân tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị; thực hiện các chính sách pháp luật về lao động; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động không đầy đủ, quy chế dân chủ ở cơ sở nhất là việc tổ chức hội nghị người lao động hàng năm chưa được quan tâm đúng mức; Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động có chuyển biến tốt, hàng năm tiền lương có tăng nhưng chưa tương xứng so với nhu cầu phát triển thị trường chung của thị xã.

        Về nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư  Thị ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) và Kế hoạch số 26-KH/TU của Thị ủy về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Gắn với tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

        2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng đội ngũ công nhân. Thực hiện các chính sách đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Tiếp tục triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

        3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lối sống lành mạnh trong lực lượng công nhân, nhất là công nhân trẻ.

         4. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề tại chỗ, hình thành các các cơ sở dạy nghề tư nhân.

        5. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Vận động các doanh nghiệp có đủ điều kiện, phối hợp xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

         6. Liên đoàn lao động thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên, người lao động là cầu nối giữa doanh nghiệp với công nhân lao động để có giải pháp góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các chính sách chế độ của doanh nghiệp với công nhân.

Dịp này Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã khen thưởng 6 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Đoàn Viên (Ban Dân vận)
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK