Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

13.4.2018 - 15:59

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có Kế hoạch số 126-KH/HU, ngày 02 tháng 4 năm 2018 về phòng, chống tham nhũng năm 2018


Mục đích của kế hoạch là tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. 

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định một số giải pháp trọng tâm, đó là: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát động thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong giám sát, phát hiện, tố giác các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. (2) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khắc phục tình trạng tuyên truyền hình thức, kém hiệu quả. (3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý tham nhũng; tập trung kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất đối với một số lĩnh vực trọng điểm hoặc có dấu hiệu tham nhũng. (4) Phát huy đúng mức dân chủ nội bộ gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn, thông tin dư luận xã hội trong việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng. (5) Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết là của chi bộ trong việc quản lý, kiểm soát đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ, quyền hạn, đảng viên giữ nhiệm vụ ở những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; thực hiện tốt các Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). (6) Duy trì nghiêm chế độ nghe báo cáo và cho ý kiến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong sinh hoạt định kỳ của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, chi bộ và cấp ủy cơ sở.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK