Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY RÀ SOÁT QUY HOẠCH CÁN BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (GIAI ĐOẠN A2)

12.4.2018 - 8:19

Thực hiện Hướng dẫn số 12 –HD/BTCTU, ngày 07/4/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo”, ngày 09/4/2018, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp, rà soát quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quy hoạch cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giai đoạn A2).


Trên cơ sở đó, ngày 11/4/2018 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 225 -QĐ/UBKTTU phê duyệt quy hoạch cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giai đoạn A2), trong đó cấp trưởng phòng có 11 đồng chí, cấp phó trưởng phòng có 03 đồng chí.

Đối với quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giai đoạn A2), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có tờ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK