Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả công tác dân vận giữa nhiệm kỳ 2015-2020 ở Hàm Thuận Bắc

11.4.2018 - 11:8

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới, nâng cao công tác vận động quần chúng và nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể các cấp gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên toàn dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự, không cam chịu nghèo khó, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng.


Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận, đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đi đôi với giữ vững kỷ cương. Làm tốt công tác dân vận chính quyền”. Trong hơn 02 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác dân vận trong tất cả các cấp các ngành trong huyện như: Kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; kế hoạch số về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp trong tình hình mới; công văn chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và sơ kết, tổng kết các Chương trình hành động của Tỉnh và Trung ương; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở và huyện đối với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Nông dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua các cuộc giao ban khối Đảng, khối Dân vận định kỳ hàng quý. Tăng cường kiểm tra các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị .

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo BCĐ Quy chế dân chủ huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các trường học trên địa bàn huyện trong việc vận động thu các khoản thu ngoài quy định; tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và việc đánh giá, xếp loại tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội; việc xây dựng, quản lý, phát huy vai trò cốt cán chính trị; triển khai thực hiện mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận ở 17/17 xã, thị trấn; tháo gở khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ dân sinh. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy giám sát Đảng ủy Công an, Khối chính quyền, Bệnh viện, Chi cục thuế huyện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận.

Trong 2 năm 2016 và 2017, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiến hành đối thoại với nhân dân thị trấn Phú Long, Hàm Trí; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nhân dân thị trấn Ma Lâm những vấn đề nổi lên mà nội bộ và nhân dân quan tâm. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện đúng quy định của Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo được sự đồng tình của nhân dân; cuối năm 2016 có 10/17 đồng chí Bí thư cấp ủy tiến hành đối thoại với nhân dân; cuối năm 2017 có 16/17 đồng chí Bí thư cấp ủy tiến hành đối thoại với nhân dân. Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện khá tốt công tác giám sát, phản biện theo phê duyệt của cấp ủy cùng cấp từ đầu năm, góp phần phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan nhà nước và chính quyền cơ sở.

Từ những kết quả trên đã tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới do địa phương, đoàn thể phát động./.

Ngọc Hùng.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK