Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3.4.2018 - 9:15

Nghị Quyết số 27-NQ/TW,  ngày 06/8/2008 (khóa X) của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: “trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chống của khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lượt phát triển”.


Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Nghị quyết, trong những năm qua Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ đội ngũ trí thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đảng ủy, Ban giám hiệu quan tâm, tạo nguồn đội ngũ tri thức có đủ trình độ và uy tín vào vị trí lãnh đạo, quản lý ở các phòng, khoa của Trường. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW,  ngày 06/8/2008 (khóa X) của Đảng về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả:

Nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy cao nhất khả năng sáng tạo trong công tác. Thực tế trong những năm qua việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức nhất là đội ngũ giảng viên được nâng cao về trình độ chuyên môn để phục vụ công tác có nhiều chuyển biến tích cực; số lượng trí thức được cử đi đào tạo đều phát huy tác dụng tốt. Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức luôn được tạo điều kiện trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; tham gia biên soạn lịch sử Trường giai đoạn (1962-2017), xây dựng đề tài khoa học cấp trường “Xây dựng Bộ thủ tục làm việc của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận” cùng nhiều hội thảo khoa học cấp trường và cấp khoa; tham mưu xây dựng các chuyên đề do Tỉnh ủy giao như “Nâng cao kỹ năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng cho cán bộ chủ chốt cấp xã” và “Đề cương bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 3”; kế hoạch nghiên cứu đi thực tế ngắn hạn tại cơ sở cho đội ngũ giảng viên giai đoạn (2017 - 2020) và nhiều đề tài khoa học cấp khoa…

Đáng chú ý hơn nữa là chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức đối với việc thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng đối với đội ngũ trí thức, cán bộ có trình độ chuyên môn cao, hiện nay nhà trường theo Quyết định 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa X). Nhằm phát huy nguồn nhân lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do tỉnh giao, Trường luôn trân trọng và phát huy đối với đội ngũ trí thức của Trường có trình độ chuyên môn cao nhưng đã nghỉ hưu được mời tham gia giảng dạy tại các lớp TCLLCT-HC và các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, tập huấn nghiệp vụ cho các ban, ngành, đoàn thể…

Xác định trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Do vậy, Đảng ủy, Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức, nhất là đào tạo sau đại học, trung cấp, cao cấp LLCT-HC cho đội ngũ giảng viên để nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Cụ thể: từ năm 2008 đến nay, đã có 02 viên chức tự học đại học và văn bằng 2 đại học, 09 viên chức đã tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ; 04 viên chức hoàn thành lớp hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị; 04 viên chức học Lớp bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 02 viên chức tham gia học tập nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hàng năm, nhà trường đều cử viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, các lớp tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh để nâng cao trình độ phục vụ công tác chuyên môn. Đội ngũ trí thức sau khi đào tạo đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị công tác chuyên môn, hầu hết các viên chức có trình độ Thạc sĩ được đề bạt giữ những vị trí chủ chốt ở các phòng, khoa của Trường.

Ngoài việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ trí thức hiện có. Nhà trường còn chú trọng tuyển chọn đội ngũ giảng viên là những người có năng lực giảng dạy và nghiên cứu. Từ năm 2008 đến nay, Trường đã tổ chức thi tuyển và chọn ký hợp đồng thử việc cho 11 đ/c làm giảng viên tập sự (trong đó có 02 đ/c có trình độ thạc sĩ); tiếp nhận 01 giảng viên có trình độ thạc sĩ từ Trường Đại học Cần Thơ, đến nay trong số đó đã chuyển ngạch giảng viên cho 06 viên chức, nâng tổng số đội ngũ giảng viên lên 23 đồng chí. Ngoài ra, đã xây dựng và ban hành kế hoạch quy hoạch đào tạo cho đội ngũ tri thức giai đoạn (2016 - 2020) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị từ đó góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng lãnh đạo quản lý.

Phần lớn các công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên của Trường đã đăng ký tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Trí thức (thuộc Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh) khá thường xuyên với tinh thần trách nhiệm cao. Có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội có giá trị và được ghi nhận. Bên cạnh đó, công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy đối với đội ngũ trí thức được quan tâm sâu sát hơn.

 Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X) trình độ đội ngũ trí thức Trường Chính trị tỉnh được nâng lên về mọi mặt tính đến thời điểm hiện nay đội ngũ trí thức có trình độ đại học là 20/42 CCVC, đạt tỷ lệ 47,61%; trong đó Thạc sĩ là 17 người, đang học cao học là 01 người, 02 người đang học nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Có được đội ngũ trí thức nêu trên là do Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường trong những năm qua luôn quan tâm và đã tập trung đầu tư cho công tác đào tạo, đặc biệt là từ nguồn lực hiện có của cơ quan; đội ngũ trí thức của Trường ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công./.

Lê Huy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK