Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO kết quả xét duyệt danh sách viên chức đăng ký xét thăng hạng; thời gian và lệ phí dự xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

27.3.2018 - 8:36

Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; Hội đồng xét thăng hạng viên chức (hạng II) thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ viên chức đăng ký xét thăng hạng; thời gian và lệ phí xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018, cụ thể như sau:


1. Kết quả xét duyệt hồ sơ:

- Danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính: 04 người (có danh sách kèm theo).

- Danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng từ chức danh giảng viên lên giảng viên chính: 05 người (có danh sách kèm theo).

- Danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng từ chức danh phóng viên lên phóng viên chính: 02 người (có danh sách kèm theo).

- Danh sách viên chức không đủ điều kiện xét thăng hạng từ chức danh phóng viên lên phóng viên chính: 02 người (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian và lệ phí xét:

- Thời gian xét: 01 ngày, ngày 12/4/2018.

- Lệ phí xét: mức thu lệ phí xét thăng hạng là 700.000 đồng/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thu lệ phí xét thăng hạng đối với viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng và nộp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất ngày 30/3/2018.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ www.binhthuancpv.org.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo cho viên chức đăng ký xét thăng hạng viên chức hạng II của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được biết./.

Danh sách đủ điều kiện (chuyên viên chính)

Danh sách đủ điều kiện (giảng viên chính)

Danh sách đủ điều kiện (phóng viên chính)

Danh sách không đủ điều kiện (phóng viên chính)

 

 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK