Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong quý I năm 2018

23.3.2018 - 15:32

Trong quý I năm 2018, việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan được Chi ủy và Lãnh đạo Ban tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến việc phát huy dân chủ, tạo được sự chuyển biến tốt trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn cơ quan.


Lãnh đạo Ban phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị công chức năm 2018, trong hội nghị đã có nhiều ý kiến của công chức góp ý có tính xây dựng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là góp ý về nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong năm 2018. Các quy định, quy chế của cơ quan được cán bộ, công chức tham gia góp ý sâu kỹ, phù hợp tình hình thực tế cơ quan, đảm bảo đúng quy chế, quy định của cấp trên. Lãnh đạo Ban phối hợp cùng Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018, các phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2018 và các nội dung đăng ký thi đua, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, nhân viên; qua đó tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát động toàn thể công chức, nhân viên, lao động cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Chế độ giao ban, hội ý của cơ quan, của Lãnh đạo Ban với lãnh đạo các phòng chuyên môn được duy trì thường xuyên. Nguyên tắc tập trung dân chủ tiếp tục được phát huy. Công tác phối, kết hợp giữa các phòng, công chức trong Ban, giữa Ban với các đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ hơn; văn hóa công sở luôn được thực hiện theo quy định. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, phát huy quyền làm chủ của công chức, nhân viên trong tham gia quản lý, giám sát mọi hoạt động của cơ quan gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Chi ủy, sự quản lý, điều hành của Trưởng Ban, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong cơ quan; xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, làm việc có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của mỗi công chức, nhân viên cơ quan. Hai là, Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, phát huy tinh thần dân chủ của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan trong thảo luận, góp ý các hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Ba là, Thực hiện Quy chế dân chủ và nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân đối với đội ngũ công chức; xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Chỉ thị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bốn là, Tăng cường sự chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Ban, Ban chấp hành công đoàn cơ quan trong chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan đối với cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan. Năm là, Đảm bảo phát huy tốt hoạt động của Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân, và các tổ chức khác trong cơ quan: Chi Hội khuyến học, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan, Ban Nữ công cơ quan. Sáu là, Tiếp tục phát huy và giữ vững mối đoàn kết nội bộ; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 gắn với đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm./.   

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK