Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy

23.3.2018 - 8:41

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã luôn quan tâm, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ban (trong đó có đội ngũ trí thức); đề bạt những cán bộ có đủ trình độ và uy tín vào các cương vị lãnh đạo, quản lý của cơ quan và các phòng trực thuộc Ban.


Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ quan luôn được lãnh đạo Ban chú trọng và tích cực chỉ đạo, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để công chức, nhân viên học tập, trao dồi kiến thức, phát huy năng lực, tích cực chủ động trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2008, 2009 xây dựng kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan; năm 2010 đã xây dựng kế hoạch đào tạo đến năm 2015; sau khi hoàn thành kế hoạch, tiếp tục xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy giai đoạn 2015 – 2020. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2008 đến nay đạt được như sau: đã cử 05 đồng chí đi học thạc sĩ (trong đó có 01 đồng chí học Đề án 165, 01 đồng chí học Đề án 100), 06 đồng chí đi học đại học, 07 đồng chí học Cao cấp Lý luận chính trị chính quy và tại chức, trong đó 05 đã hoàn thành; 01 đồng chí hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị; 71 lượt công chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, kiến thức quốc phòng an ninh, công nghệ thông tin…; 01 cán bộ đi học tập trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài và một số công chức tự học nâng cao trình độ Tin học, Anh văn. Công tác tuyển chọn cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tiêu chuẩn cán bộ đảm bảo theo quy định và có lịch sử chính trị rõ ràng đối với cơ quan khối Đảng. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo tiêu chuẩn quy định, bám sát quy hoạch đã được phê duyệt. Công tác đánh giá cán bộ thực hiện chặt chẽ, bám sát quy định, quy chế đã đề ra; các tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành hệ thống biểu mẫu cụ thể, chi tiết, phù hợp với đặc thù của cán bộ, công chức, cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

10 năm qua, Lãnh đạo Ban phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn luôn thực hiện tốt chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan, các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, nghỉ phép, tổ chức cho công chức nữ đi khám chữa bệnh định kỳ hàng năm, chế độ làm ngoài giờ, công tác phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho cán bộ, công chức cơ quan. Thực hiện tốt tiết kiệm trong chi tiêu để tăng thu nhập cho công chức, nhân viên do vậy thu nhập tăng thêm được nhiều hơn những năm trước, đời sống vật chất nhờ vậy được nâng lên. Đã tổ chức các buổi giao lưu họp mặt, trong đó có buổi giao lưu giữa cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan với các đơn vị bạn vui tươi, đoàn kết và thật sự ý nghĩa. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất và chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ của từng công chức, nhân viên, đảng viên trong cơ quan. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nên chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa quy trình làm việc đã được lãnh đạo Ban quan tâm, khuyến khích để đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan tích cực nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, mạng lại lợi ích thiết thực, góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được hầu hết cán bộ, công chức cơ quan nhiệt tình, tích cực tham gia giao lưu, thi đấu trong Khối thi đua và các đợt hoạt động do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức đạt được khá nhiều thành tích cao.

Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, công chức cơ quan, Lãnh đạo Ban phối hợp với Chi ủy, Ban chấp hành công đoàn cơ quan thường xuyên phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho công chức, nhân viên cơ quan; giáo dục cán bộ, công chức cơ quan thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực trình độ chuyên môn; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt. Triển khai nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan. Định kỳ hàng tháng gắn với sinh hoạt cơ quan đều có kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác và liên hệ thực tế, từ đó có những việc làm theo cụ thể, giúp công việc hoàn thành tốt hơn. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, công chức cơ quan nhìn chung trong những năm qua ổn định, an tâm công tác, tích cực xây dựng người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng theo chuẩn mực “Trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia quản lý cơ quan ngày càng tốt hơn.

Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, Lãnh đạo Ban đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan ngày càng phát triển mọi mặt, trong đó thể hiện rõ ở trình độ chuyên môn (năm 2008: đội ngũ trí thức chiếm 80%, năm 2018 chiếm 92% so với toàn cơ quan và ngạch công chức so với mặt bằng chung của cơ quan ngày càng được nâng lên (8,33% chuyên viên cao cấp, 20,83% chuyên viên chính và 70,84% chuyên viên của năm 2008 thì đến năm 2018 có 8,69% chuyên viên cao cấp; 43,48% Chuyên viên chính và 47,83% chuyên viên).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế đó là: Sự chuyển biến về nhận thức của một số cán bộ, công chức chưa thật rõ nét. Tính chủ động, sự sâu sát, đeo bám, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ ở một số công chức cơ quan chưa đạt; tính chuyên nghiệp còn hạn chế. Việc phát động và duy trì phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao trong cơ quan chưa được thường xuyên do nhiệm vụ chuyên môn chi phối nhiều.

Nguyên nhân của những hạn chế là do: Yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng cao, công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi tập trung công sức, trí tuệ để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời và có chất lượng. Trong khi đó biên chế cán bộ, công chức cơ quan vẫn không tăng, nhiều đồng chí còn kiêm thêm công việc cho các đồng chí đi học nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc gặp khó khăn.

Từ thực trạng tình hình nêu trên, để cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, cần tập trung đẩy mạnh một số giải pháp sau:

Một là, Quán triệt sâu kỹ hơn nữa Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và Chương trình hành động số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, coi đây là khâu trọng yếu trong kế hoạch xây dựng và phát tiển đội ngũ cán bộ của tỉnh nói chung và của Ban nói chung về lâu dài. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức; quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ của cơ quan theo phương châm “động” và “mở”, mạnh dạn đưa vào quy hoạch những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phong cách dân chủ, khoa học, tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tham mưu đề xuất, có sức khỏe tốt.

Ba là, Chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, đào tạo nguồn hiện có thông qua công tác điều động, luân chuyền để trước khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có thể nắm vững nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Bốn là, Tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực của đội ngũ trí thức; bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ trí thức hợp lý, bảo đảm theo quy trình và phát huy được năng lực chuyên môn, sở trường của trí thức kể cả trí thức ngoài Đảng.

Năm là, Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ của cơ quan theo lộ trình đến năm 2020 đã được lãnh đạo Ban phê duyệt nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và thực hiện nghiêm túc nội dung này, xem đây là vấn đề mấu chốt để cấp ủy và lãnh đạo Ban xem xét quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK