Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm việc với địa phương

13.3.2018 - 15:20

Đồng chí Hồ Ngọc Được - Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (BCĐ QCDC) huyện và một số xã, thị trấn nghe triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018.


        Tham dự buổi làm việc với đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp có tập thể Thường trực, một số thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện và Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các xã, thị trấn: Chợ Lầu, Lương Sơn, Phan Rí Thành,  Phan Hòa, Hồng Thái, Hải Ninh.

        Trong năm 2018, BCĐ QCDC huyện đã rà soát, kiện toàn, củng cố các thành viên BCĐ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, trên cơ sở Chương trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018; BCĐ thực hiện QCDC cơ sở huyện đã xây dựng chương trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 gắn với chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các xã - thị trấn đề ra chương trình công tác, đăng ký chỉ tiêu thực hiện các nội dung quy chế dân chủ ở đơn vị, địa phương mình đạt kết quả.

        Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên BCĐ thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh đề nghị BCĐ QCDC huyện và các xã, thị trấn tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm 2018; trong đó, tập trung một số  nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Tập trung lãnh đạo và tổ chức đối thoại các cấp, nhất là chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở. Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo ở cả hai cấp; quan tâm đẩy mạnh đánh giá chất lượng hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình. Phát huy vai trò giám sát của mặt trận, đoàn thể./.                   

Hoàng Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK