Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết thi đua năm 2018

13.3.2018 - 11:12

Sáng ngày 12/3/2018, đồng chí Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm và ký kết thi đua với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố năm 2018.


Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung thực hiện tốt các nội dung trong tâm như: Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp và động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, dư luận, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phán ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng giải quyết kịp thời; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri địa phương, đảm bảo về số lượng và góp phần nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri; phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự quản của nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung cho cơ sở, giúp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai tốt việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hướng dẫn của Trung ương; tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham gia góp ý ít nhất 01 nội dung đối với cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TU, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các hướng dẫn, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tăng cường theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Mặt trận các cấp thực hiện hiệu quả nội dung này; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát các nguồn quỹ do tổ chức Mặt trận các cấp đang quản lý, sử dụng, không để xảy ra tiêu cực.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Thực hiện nghiêm  Quy định số 101-QĐ/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và các Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).

Nguyễn Văn Trí
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK