Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư-lưu trữ năm 2018

13.3.2018 - 8:19

Vừa qua, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư-lưu trữ năm 2018.


Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng đến các Ban Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cấp ủy xã, thị trấn, Mặt trận và các đoàn thể huyện. Triển khai Công văn số 1678-CV/VPTU ngày 01/3/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng

Các văn bản của Huyện ủy tiếp tục thực hiện các Quyết định 3470-QĐ/HU ngày 10/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành quy định vận hành, khai thác và quản lý mạng thông tin diện rộng của Đảng; Hướng dẫn 02-HD/VPHU ngày 01/3/2012 của Văn phòng Huyện ủy về quy trình xử lý công đi đến trên mạng diện rộng của Đảng đối với cấp ủy các xã, thị trấn. Quy định 227-QĐ/HU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác lưu trữ cơ quan Huyện Tuy Phong; Kế hoạch 112-KH/HU ngày 6/2/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018

Trong năm 2018, Văn phòng Huyện ủy sẽ thực hiện hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư-lưu trữ 6 xã thị trấn (Đảng ủy xã, thị trấn : Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Phan Dũng, Hòa Minh, Phước Thể, Bình Thạnh).

Đối với công tác lưu trữ, Văn phòng Huyện ủy sẽ tiếp tục nhập Danh mục tài liệu, nhập Mục lục hồ sơ của Phông Huyện ủy, các ban của Đảng và chi, đảng bộ xã thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2010-2015; cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉnh lý tài liệu của chi, đảng bộ khối cơ quan khóa VII, nhiệm kỳ 2010-2015 trực thuộc Đảng bộ huyện Tuy Phong; thu hồi tài liệu lưu trữ năm 2017 đối với các Ban, Văn phòng  Huyện ủy trong quý I năm 2018.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK