Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh - Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017

16.3.2018 - 16:34

     Xác định việc xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu rộng; Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được cộng đồng, doanh nghiệp, nhân dân đồng tình hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, huy động được nhiều nguồn lực thực hiện.


     Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới qua các năm, nhìn tổng quan bộ mặt nông thôn đã thay đổi, có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư góp phần tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được phát triển và ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Qua thực hiện Chương trình đã xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ sở trưởng thành, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nhiều địa phương rất quan tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

     Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đạt được 162 tiêu chí, tăng 32 tiêu chí so với năm 2016, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (162/160 tiêu chí); có thêm 02 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (Đa Kai và Đức Tín), lũy kế có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các mô hình kinh tế hợp tác được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá tốt, thành lập mới được 10 hợp tác xã; mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết từng bước được hình thành.

     Các chính sách giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện khá đồng bộ trên nhiều phương diện, trong đó nổi bậc là chính sách cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên. Nhiều địa phương thường xuyên rà soát hộ nghèo trong năm và hỗ trợ để các hộ nghèo có điều kiện sản xuất làm ăn thoát nghèo; ngoài ra còn có các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài huyện có những chương trình hỗ trợ hộ nghèo, giúp đỡ người nghèo nâng cao thu nhập, giúp thoát nghèo bền vững; đến cuối năm 2017 trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,47%.

     Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo, nhìn chung trên địa bàn huyện không có việc khiếu nại đông người xảy ra, trật tự an toàn xã hội ổn định; các mô hình về an ninh trật tự được xây dựng và nhân rộng như mô hình ánh sáng an ninh - camera an ninh được các địa phương thực hiện khá tốt.

     Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia vẫn còn một số khó khăn, bất cập: một số xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới nhưng không duy trì bền vững được một số tiêu chí đã đạt; các xã xây dựng kế hoạch để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo quy định thì thực hiện chưa tốt, chưa phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nhận thức của một số cán bộ, công chức và nhân dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới còn hạn chế; chưa huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, sự ủng hộ của đồng lòng của nhân dân để thực hiện chương trình; thực hiện chủ trương trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa rõ nét trong quá trình tái cơ cấu, các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết khá mờ nhạt, thiếu bền vững, nguồn vốn phát triển sản xuất triển khai chậm, mô hình hợp tác xã được hình thành nhưng quá trình hoạt động chưa tốt. Nguồn lực huy động đầu tư thực hiện chương trình còn hạn chế, chủ yếu vốn ngân sách. Công tác giảm nghèo bền vững tuy được triển khai nhưng các địa phương chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, sự thoát nghèo thiếu bền vững.

     Nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan khắc phục những khó khăn để triển khai thực hiện có kết quả chương trình trong năm 2018.

Hà Thị Mỹ Thê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK