Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền CTHĐ 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII)

9.3.2018 - 9:5

Căn cứ Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU, ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền Chương trình hành động 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (Văn phòng Huyện ủy đã sao gửi cho cấp ủy), Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:


1. Các chi, đảng bộ cơ sở bằng nhiều hình thức thích hợp tổ chức quán triệt nội dung Chương trình hành động 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII) trong đảng viên, công chức, viên chức thuộc cấp mình (theo tài liệu tóm lược được đăng tải trên website: www.binhthuancpv.org.vn vào mục Tin tức/chọn Huyện, thị, thành ủy/chọn Huyện ủy Hàm Thuận Bắc/ chọn văn kiện, tư liệu). Hoàn thành chậm nhất 10/3/2018.

2. Mặt trận, đoàn thể huyện chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Chương trình hành động 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII) trong đoàn viên, hội viên.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh huyện bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII).

Tài liệu kèm theo.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK