Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

2.3.2018 - 16:27

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 02/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền như sau:


I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Thông qua tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; lòng tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc ; củng cố, bồi dưỡng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

2- Tạo sự thống nhất và động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

3- Bằng nhiều hình thức phù hợp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, tiết kiệm, tránh pho trương hình thức, tạo khí thế thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, NQTW 6 (khóa XII).

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1- Các ngày lễ lớn.

1.1- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018); Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các ngày kỷ niệm trong quý I/2018

(Thực hiện theo Hướng dẫn số 30-HD/BTGHU, ngày 24/01/2018 về tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

1.2- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).

1.3- Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2018), Ngày giải phóng huyện Hàm Thuận (8/4/1975- 8/4/2018).

1.4- Kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2018).

1.5- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).

1.6- Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018).

2- Các ngày kỷ niệm.

2.1- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018).

2.2- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 -02/02/2018) (thực hiện theo Công văn số 303-CV/BTGHU, ngày 06/02/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

2.3- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2018).

2.4- Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3- Các ngày lễ, kỷ niệm quốc tế.

3.1- Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2018).

3.2- Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018).

3.3- Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2018).

3.4- Kỷ niệm 170 năm Ngày tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018) ra đời (thực hiện theo Công văn số 297-CV/BTGHU, ngày 15/01/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

4- Các ngày kỷ niệm khác.

4.1- Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018).

4.2- Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 – 12/2018).

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

- Các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị huyện và xã, thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp như: tổ chức sinh hoạt tọa đàm, họp mặt truyền thống gắn trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm viếng Di tích lịch sử, Nhà truyền thống, Nghĩa trang liệt sĩ, Bia tưởng niệm; thăm hỏi, động viên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng....

- Gắn với các hoạt động kỷ niệm, phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ kỷ niệm; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo neo đơn, khó khăn.

IV- TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN:

Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ gửi Đề cương, tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan; thông báo treo cờ Tổ quốc nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2018 tại công sở làm việc và hộ gia đình.

2- Mặt trận, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức họp mặt, giao lưu về nguồn, sinh hoạt truyền thống và hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn.

3- Phòng Văn hóa- thông tin, Đài Truyền thanh huyện xây dựng chương trình, thời lượng phát thanh tuyên truyền; đưa tin, bài phản ánh các hoạt động diễn ra nhân các ngày lễ, kỷ niệm và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

4- Kết thúc các đợt tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đề nghị các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị khối tuyên truyền, Mặt trận, đoàn thể huyện báo cáo kết quả cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

VI- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 !

2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) !

3. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2018) !

4. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) !

5. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2018) !

6. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) !

7. Nhiệt liệt chào mừng Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) !

8. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) !

9- Cán bộ và nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 !

10- Cán bộ và Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

11- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) !

12- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

13- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

14- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

File kèm theo.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK