Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

V/v gửi kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm

2.3.2018 - 15:44

Để thực hiện tốt Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị các chi bộ cơ sở thực hiện tốt nội dung sau:


- Hằng năm, trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của chi bộ mình và gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy) trong tháng 01 hằng năm.

- Tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra đúng quy trình, quy định; quá trình tiến hành thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát, đề nghị gửi các hồ sơ kiểm tra, giám sát (gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo, thông báo kết luận) về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đúng thời gian quy định (thời gian khi ban hành các văn bản trên).

- Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ nhận được kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của 01/15 chi bộ cơ sở. Đề nghị các chi bộ còn lại gửi kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trước ngày 15/3/2018.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị các chi bộ cơ sở thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

UBKT Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK