Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2.3.2018 - 11:28

Năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; có tác dụng ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả nổi rõ là:

Ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, ban hành kết luận chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Kết luận số 213-KL/TU ngày 19/01/2017 với phương châm lấy việc nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực làm khâu đột phá với 06 nhiệm vụ trọng tâm, 08 giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2017; tổ chức Hội nghị quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị; tổ chức tập huấn lại việc kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện với hơn 1.150 người tham dự; tăng cường công tác giám sát cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực nhạy cảm. Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duy trì thường xuyên chế độ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, nghe các ngành nội chính báo cáo và cho ý kiến về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; qua đó, đã chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh với nhiều hình thức, gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; toàn tỉnh đã tổ chức 299 lớp cho 31.747 lượt cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham dự. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện khá tốt quy chế phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc đưa tin bài về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đã đưa 627 tin, bài, phóng sự về công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phản ánh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, trên địa bàn và hoạt động xét xử các vụ án tham nhũng.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được tập trung triển khai thực hiện và có chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện cơ chế “01 cửa” và “01 cửa liên thông” trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, hộ tịch, đăng ký kinh doanh... tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân giao dịch hành chính thuận lợi, nhanh gọn hơn. Việc xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra. Qua đó, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 632 cán bộ, công chức.

Về minh bạch tài sản, thu nhập có 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tiến hành việc kê khai tài sản, thu nhập với 9.528 người/9.530 người đã kê khai (02 người chưa kê khai tài sản, thu nhập vì bệnh nặng đang điều trị dài hạn), đạt 99,98%. Tổng số đảng viên đã kê khai tài sản, thu nhập là 6.850/6.850 đồng chí thuộc diện phải kê khai, đạt 100%.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Trong năm 2017, đã triển khai 37 cuộc thanh tra tại 37 đơn vị về trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 04 cuộc giám sát chuyên đề về cải cách hành chính tại 04 đơn vị và tiến hành tự kiểm tra 652 cuộc/817 đơn vị. Qua đó, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng các cấp đã có nhiều cố gắng trong phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, góp phần tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Trong năm, các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết 49 đơn thư phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng. Đến nay, các địa phương, sở, ngành đã giải quyết xong 45 đơn (chiếm 91,8%) và đang giải quyết 04 đơn (chiếm 8,2%).

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đạt một số kết quả. Trong năm, các cấp, các ngành thụ lý, giải quyết 07 vụ/12 người có hành vi tham nhũng (02 vụ năm 2016 chuyển sang và 05 vụ mới phát hiện năm 2017); thiệt hại do hành vi tham nhũng là 3.508,369 triệu đồng; đã thu hồi 3.029,883 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,4 %. Đến nay, đã xử lý hình sự 01 vụ/01 bị cáo (Vụ án Bùi Ngọc Nam – nguyên Phó Phòng kế toán tài chính Công ty XSKT Bình Thuận) và đang điều tra 06 vụ/11 người.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử phúc thẩm xong 02 vụ (vụ Đặng Quốc An - kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm Hàm Tân và vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại thôn Lò To, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam). Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền đã xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 02 vụ tham nhũng; tuy nhiên có 01 vụ đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong năm 2016 và 01 vụ đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật công chức, chỉ xử lý về Đảng đối với Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hàm Tân hình thức“Khiển trách”.

Nhìn chung, trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực trên các mặt. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh hơn.Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tiếp tục triển khai thực hiện, công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên. Công tác kiểm tra của các cấp ủy đảng được chú ý đúng mức. Công tác tự kiểm tra nội bộ có chuyển biến tích cực hơn. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong khối nội chính đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được phát huy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa sâu rộng. Việc xử lý có vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực còn chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý vụ việc, vụ án có vụ chưa đồng bộ, kịp thời; vướng mắc về giám định thiệt hại tài sản chậm tháo gỡ. Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra công vụ chưa tập trung đúng mức những lĩnh vực “nhạy cảm” như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu dự án, mua sắm tài sản công ... Công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc phát hiện vi phạm còn ít. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, “tham nhũng vặt” chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

Do đó, để đạt được mục tiêu trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như:

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc“đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; làm tốt công tác kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2017....; kiên quyết và kịp thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra tham nhũng, nhưng không chủ động phát hiện, xử lý.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TWcủa Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy tố xét xử. Tập trung rà soát, chỉ đạo khẩn trương giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, nổi cộm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đang thụ lý; kịp thời thu hồi tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. Giải quyết thật tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo theo quy định.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Chương trìnhthanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 cần tập trung các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý ngân sách, quản lý các quỹ, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý các dự án, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, công tác thi hành án, thu phí, lệ phí... Thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra. Các cấp, các ngành tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội; bảo đảm các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không để kéo dài, quá thời hiệu.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin truyền thông, Báo, Đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tham gia giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí; cổ vũ động viên, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm./.

Ngô Minh Quốc Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK