Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018

1.3.2018 - 8:55

Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy  năm 2018:

 


1- Tháng 01:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Ban hành các nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

- Xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017.

- Chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và ban hành các kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

* Huyện ủy:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Nghe và cho ý kiến về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

2- Tháng 02:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Ban hành kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2018.

- Cho ý kiến về chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và công tác vận động quần chúng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

* Huyện ủy:

Ban hành các kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

3- Tháng 3:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy đối với nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Xem xét, cho ý kiến về nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2017.

- Nghe UBND huyện báo cáo và xem xét, cho ý kiến về:

(1) Phân khai nguồn vượt thu ngân sách năm 2017;

(2) Danh mục công trình XDCB năm 2018 từ nguồn vượt thu 2017;

(3) Kế hoạch thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017-2020.

- Nghe và cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong những tháng còn lại của năm 2018.

4- Tháng 4:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Ban hành kế hoạch luân chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới.

- Nghe và cho ý kiến về phương án rà soát, sắp xếp bảo đảm số lượng phó chủ tịch UBND các cấp theo đúng quy định.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tổ chức, cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận 413, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy.

* Huyện ủy:

Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh quý I và ban hành kết luận về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong những tháng còn lại của năm 2018.

5- Tháng 5:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.

- Nghe UBND huyện báo cáo và xem xét, cho ý kiến về xây dựng điểm hệ thống thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

6- Tháng 6:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/HU, ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố.

- Nghe và cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XI).

- Nghe và cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2018.

- Nghe UBND huyện báo cáo và xem xét, cho ý kiến về kế hoạch di dời các điểm thu mua phế liệu và các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư tập trung.

* Huyện ủy:

Tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XI).

7- Tháng 7:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

- Nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai Kế hoạch 70 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020 và Kế hoạch 94 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Kế hoạch 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

- Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tổ chức, cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận 413, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy.

* Huyện ủy:

- Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và ban hành kết luận về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2018.

- Ban hành các kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

8- Tháng 8:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Huyện ủy:

Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác kiểm tra, giám sát.

9- Tháng 9:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai Kế hoạch 88 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động 16 của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

- Nghe và cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong quý IV/năm 2018.

* Huyện ủy:

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

10- Tháng 10:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tổ chức, cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận 413, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy.

* Huyện ủy:

Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và ban hành kết luận về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong quý IV/năm 2018.

11- Tháng 11:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Thông qua các Hướng dẫn và chỉ đạo kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng và đảng viên gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Nghe UBND huyện báo cáo và cho ý kiến về danh mục công trình trọng điểm và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

- Nghe và cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

12- Tháng 12:

* Ban Thường vụ Huyện ủy:

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

* Huyện ủy:

Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2018 và ban hành kết luận về phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo...xin ý kiến Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phải trình Thường trực Huyện ủy trước 15 ngày làm việc.

* Các nội dung về công tác đảng vụ và công tác cán bộ thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ họp bàn vào thời điểm thích hợp.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình công tác năm 2018 cho phù hợp.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK