Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy .

28.2.2018 - 10:55

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 23 đảng viên, trong đó có 09 nữ; 05 đồng chí được nhận huy hiệu 30 tuổi đảng; có 04 tổ đảng sinh hoạt theo các phòng chuyên môn trực thuộc cơ quan. Chi ủy gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 chi ủy viên. Đầu nhiệm kỳ, Chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi ủy viên phụ trách từng lĩnh vực công tác, đồng thời hằng năm, Chi bộ đều có Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên;


Thực hiện Chương trình số 39-CTr/ĐUK, ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2018; trên cơ sở đó Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu cụ thể hóa xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của chi bộ với những nội dung chủ yếu:

   - Kiểm tra tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ về việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân năm 2018 và  việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên năm 2018 do chi bộ phân công;

    - Giám sát thường xuyên tất cả đảng viên trong chi bộ đối với việc chấp hành Chỉ thị số 27-CT/TU; Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); Việc kê khai thực hiện Chỉ thị số 33 –CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản;

   - Giám sát thực hiện chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở một số đảng viên của các tổ đảng.

   Để thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát nêu trên, chi ủy chi bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể để đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ được Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao trong năm 2018. Trọng tâm là thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,  hiệu quả” với quyết tâm cao, nổ lực lớn, không được bàn lùi nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy toàn hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

   Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Kế hoạch này đến tất cả đảng viên trong chi bộ, thông qua mạng nội bộ và đề nghị chi ủy và đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Nguyễn Văn Phong
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK