Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới

28.2.2018 - 9:21

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong “Năm Dân vận chính quyền 2018”


    Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận chính quyền có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong giai đoạn mới, khi mà mọi hoạt động của chính quyền đều hướng đến người dân thì chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp cần phải quan tâm đến các vấn đề:

    Trước hết, phải tạo chuyển biến đồng bộ thật sự về nhận thức của cán bộ lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức đối với công tác dân vận, từ đó có sự quan tâm chỉ đạo và thực hiện thật tốt.

    Thứ hai là, phải thực hiện tốt công tác dân vận ngay từ khâu xây dựng chủ trương, chính sách để mọi chủ trương, chính sách khi được ban hành phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu chính đáng của nhân dân và đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Do vậy, cần phải tổ chức tốt việc lấy ý kiến, tham vấn ý kiến nhân dân trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện nhân dân. Trong tổ chức thực hiện cần chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân hiểu và chấp hành; quá trình này cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội để đạt hiệu quả tốt hơn. UBND các cấp cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận trong thực hiện các công trình, dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi tổ chức thực hiện.

    Thứ ba là, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân, gần dân, sát cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Thường xuyên giáo dục, chấn chỉnh đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương nhân dân chấm điểm đối với công chức bộ phận "một cửa" và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức.

    Thứ tư là, chú trọng thực hành dân chủ và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông qua đó, huy động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động trên tinh thần tự giác, tự nguyện, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm tổ chức đối thoại với nhân dân nhằm nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc và kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

    Đồng thời, để thực hiện tốt công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền phải phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

    Năm 2018, được Thủ tướng Chính phủ chọn là “Năm Dân vận Chính quyền”, hy vọng sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính quyền trong tỉnh về công tác dân vận.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK