Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở - sau hơn 02 năm triển khai thực hiện của các cơ sở đảng trực thuộc.

28.2.2018 - 7:25

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” (gọi tắt là Đề án), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đảng báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên cơ sở đó tiến hành sơ kết việc thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.


Qua báo cáo của cơ sở cho thấy từ khi triển khai Đề án đến nay: 

Cấp ủy các cơ sở đảng đã phát huy khá tốt tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị vận dụng sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, sát hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Bộ, ngành giao hàng năm; tăng cường giáo dục đảng viên và quần chúng về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục các hạn chế cả về năng lực chuyên môn và phong cách làm việc; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo đảng viên, quần chúng được đề cao và phát huy tốt hơn, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với công tác chính trị, tư tưởng, cấp ủy các cơ sở đảng đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả; nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ được chuẩn bị chu đáo, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức đúng kỳ với nội dung tập trung bàn, thảo luận về các vấn đề nổi lên tại cơ quan, đơn vị. Công tác nắm bắt thông tin, định hướng dư luận được thực hiện khá kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đảng viên, quần chúng tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt tỷ lệ cao (tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đạt trên 99%; quần chúng trên 95%).

Cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký “Nêu gương”  “Gương mẫu thực hiện”, ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và kế hoạch “cá nhân tự giác thực hiện” đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng; thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt và công tác, Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế, quy định của cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị đề ra.

Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện các nội dung công tác tổ chức, cán bộ như: quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, nhận xét đánh giá, chuyển đổi vị trí công tác... đảm bảo quy trình, dân chủ, công khai. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án “Tinh giản biên chế”, Đề ánVị trí việc làm” của cơ quan, đơn vị đến năm 2021...

Cấp ủy các tổ chức đảng thực hiện khá nghiêm túc các nội dung nêu trong Đề án về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề được cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên. Qua đó sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, tình trạng đảng viên ít tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt đảng được khắc phục ở nhiều nơi; việc phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên được thực hiện kịp thời. Đảng viên, cấp ủy tham gia sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đạt tỷ lệ cao.

Căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy Khối, cấp ủy các cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với đảng viên về triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, chính sách của cấp ủy cấp trên và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Thực hiện giám sát người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nghiêm túc phê bình những việc còn hạn chế và phân định rõ trách nhiệm cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua đánh giá vẫn còn nổi lên những khuyết điểm, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đề ra nội dung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; chưa nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; việc cung cấp thông tin thời sự phục vụ công tác tuyên truyền có lúc chưa kịp thời nên thông tin không còn tính thời sự; tình trạng đảng viên ít hoặc không tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt đảng vẫn còn ở nhiều nơi. Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh theo chuyên đề hàng năm có nơi còn hình thức, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Nội dung đăng ký “Nêu gương”,“Gương mẫu thực hiện”, kế hoạch “cá nhân gương mẫu thực hiện”, “cá nhân tự giác thực hiện” chưa sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại một số tổ chức đảng chưa thường xuyên. Một số cơ sở chưa thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nên phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo... Một số cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể, chưa tổ chức gặp mặt hàng năm với Ban Chấp hành các đoàn thể. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên chưa kịp thời, chưa sâu sát.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cụ thể như: Một số cấp ủy trong tổ chức triển khai thực hiện chưa sáng tạo và sát hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị; chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh trong tình hình mới. Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chưa cao. Vai trò của các đoàn thể trong thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đúng mức.

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án trong thời gian tới, cấp ủy các tổ chức đảng cần nhận thức đúng đắn và sâu sắc về vị trí, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nắm vững các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và cấp ủy cấp trên, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; đề ra nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ sát hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, đảng bộ. Trong cấp ủy phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đồng chí Bí thư cấp ủy phải thể hiện rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu của mình, phải thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò của từng cấp ủy viên, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ mình; các nội dung chuẩn bị cho sinh hoạt phải thiết thực, tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, chú trọng những vấn đề bức xúc, các nội dung về xây dựng Đảng, nhất là về công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng phải phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; trong xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết cần phân công và chỉ rõ những nội dung nào, vấn đề nào cần được cụ thể hóa. Trong sinh hoạt chi bộ cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ, chống quan liêu, bè phái, độc đoán, dân chủ hình thức; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Trong sinh hoạt chi bộ cần lồng ghép nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị với phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể.

Với những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới, hy vọng rằng việc thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” của các tổ chức đảng sẽ đem lại những kết quả tốt hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Nguyễn Cường - Đảng ủy Khối
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK