Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc triển khai công tác dân vận năm 2018

26.2.2018 - 14:37

Ngày 09/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018. Sau khi nghe các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến, đồng chí Hồng Thanh Nam, Bí thư Huyện ủy đã kết luận và chỉ đạo như sau:


I- Đánh giá tình hình công tác dân vận năm 2017:

Năm 2017, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thích hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và các công việc phát sinh; kịp thời sơ kết, tổng kết, quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác dân vận; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nắm tình hình và tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thường xuyên tổ chức tiếp, đối thoại, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của công dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát địa bàn, sát việc; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ngành được triển khai thực hiện đạt kết quả; các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tổ chức bộ máy, cán bộ Khối Dân vận được quan tâm củng cố, kiện toàn.

Tuy nhiên so yêu cầu, công tác dân vận của hệ thống chính trị còn có những hạn chế như: Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi chưa thật tốt. Hoạt động của mặt trận, các đoàn thể còn chú trọng bề nổi, hình thức, chưa sát yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; công tác tập hợp đoàn viên, hội viên vẫn là khâu yếu; mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở chưa thực hiện được công tác phản biện xã hội. Sự phối hợp trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có mặt chưa đồng bộ, chặt chẽ; vẫn còn một số cơ quan giải quyết hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, công dân còn chậm, khó khăn.Việc nắm tình hình nhân dân chưa kịp thời; tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh có việc chưa sát.

II- Về phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018:

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Chú ý tập trung lãnh đạo thực hiện có kết quả “Năm dân vận chính quyền” trong các cơ quan nhà nước, trọng tâm là thực hiện tốt cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

2.1.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận và Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nậng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

2.2. Tập trung lãnh đạo đạt kết quả cao nhất “Năm dân vận chính quyền; theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ ở tất cả các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo Chỉ thị 03-CT/TU ngày 26/11/2015, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 11/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nuớc các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước”.

2.3. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đối với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chú ý lãnh đạo tốt cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân đi đôi với vấn đề trong công tác dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.4. Các cấp ủy lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 217, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

2.5. Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cụ thể, thực chất, khắc phục tình trạng chung chung, hoạt động kiểu hành chính theo hướng: (1) đổi mới cách thức tổ chức phong trào sát với cơ sở, địa bàn, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là chỗ dựa của đoàn viên, hội viên và nhân dân, qua đó tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước cả về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương; (2) chú ý rà soát, chấn chỉnh việc xây dựng, quản lý, phát huy vai trò lực lượng cốt cán chính trị, nhất là cốt cán đặc thù theo hướng coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, khắc phục hình thức; (3) Thực hiện tốt quy định số 217-QĐ/TW, Quy định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, qua đó nâng cao vai trò, vị trí của mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị và xã hội. Phối hợp nắm chắc tình hình, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và các vấn đề nổi lên trên địa bàn, để tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời./.

Ban Dân vận Huyện uỷ.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK