Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU

ĐẨY MẠNH PHỐI HỢP XÂY DỰNG CHI ĐOÀN KHU PHỐ, THÔN

22.2.2018 - 15:7

Chương trình phối hợp xây dựng chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh của Hội CCB thành phố Phan Thiết và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến nay đã đạt kết quả bước đầu khá vững chắc, qua đó đã khắc phục được những mặt hạn chế tồn tại, rút ra được kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tạo đà, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức chi đoàn cơ sở, đặc biệt là khả năng vận động, tập hợp lực lượng, thu hút đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt, học tập...


Hội CCB và Đoàn TN tp Phan Thiết hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm mô hình

Công tác phối hợp xây dựng chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh trên địa bàn Phan Thiết được triển khai từ tháng 5/2013. Tại thời điểm này, thành phố có 18 cơ sở đoàn phường, xã với 131 chi đoàn khu phố, thôn và 1.515 đoàn viên, chiếm 15,8% so tổng số đoàn viên toàn thành phố. Về hoạt động, cùng với những kết quả trong xây dựng chi đoàn vững mạnh, qua khảo sát ở một số chi đoàn cũng còn một số mặt hạn chế, nhất là khả năng vận động, tập hợp ĐVTN chưa cao, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú, một bộ phận đoàn viên còn thụ động, tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn còn diễn ra ở nhiều nơi...

            Quán triệt Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2017 và từ tình hình thực tiễn của địa phương, Hội CCB thành phố đã phối hợp với Thành đoàn Phan Thiết ký kết liên tịch xây dựng mô hình chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh.

            Sau hơn 01 năm triển khai, đến tháng 10/2014 đã có 18/18 Hội CCB cơ sở với 95/125 chi hội ký kết phối hợp xây dựng 95 chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh, đạt 76 % so tổng số chi hội và đạt 72,5% so tổng số chi đoàn khu phố, thôn.

            Sau 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp, Hội CCB thành phố đã tham mưu Thành ủy triển khai sơ kết rút kinh nghiệm. Tháng 8/2015, Hội CCB và Đoàn Thanh niên TP đã chọn phường Phú Trinh mở hội nghị sơ kết điểm và đến tháng 12/2015, 17 cơ sở còn lại đã hoàn thành xong hội nghị sơ kết cấp mình. Riêng thành phố, nội dung này cũng đã được tổ chức sơ kết vào tháng 6/2016.

            Qua sơ kết ở hai cấp và thực tế tình hình cho thấy, công tác phối hợp xây dựng chi đoàn khu phố, thôn là một mô hình đúng đắn, kịp thời và được các cấp cấp ủy Đảng đồng tình ủng hộ. Ngay sau khi kế hoạch phối hợp được triển khai, Hội CCB và Đoàn Thanh niên đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo với cấp ủy cùng cấp để cấp ủy đưa vào nghị quyết lãnh đạo định kỳ hàng tháng. Đặc biệt, chi ủy ở khu phố, thôn đồng tình cao với kế hoạch phối hợp trên. Từ đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện. 

            Đối với các chi hội CCB, xác định công tác phối hợp xây dựng chi đoàn trên địa bàn khu phố, thôn là một nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, các chi hội  luôn  chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ nhân các ngày lễ lớn, các đợt tuyển quân; vận động thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và tránh xa các tệ nạn xã hội trên.

            Bên cạnh đó, các chi đoàn khu phố, thôn cũng đã có những bước chuyển biến tích cực. Nhiều hoạt động của chi đoàn gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên thông qua các mô hình được triển khai có hiệu quả, như các đội thanh niên tình nguyện chung sức vì cộng đồng; tham gia các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, chăm sóc thiếu niên nhi đồng; tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm...v.v.

            Nội dung hoạt động của chi đoàn khu phố, thôn cũng chính là những mặt công tác mà chi đoàn triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Hơn nữa, lực lượng sinh hoạt tại các chi đoàn này đa số là quân nhân dự bị, cựu quân nhân, dân quân tại chỗ của khu phố, thôn. Đồng thời, cần xác định xây dựng chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh là góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh.

            Qua hoạt động, các chi đoàn đã kết nạp được 1.436  đoàn viên, giới thiệu 190 đoàn viên ưu tú cho chi bộ và đã có 55 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 28,9% so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Giao quân hàng năm ở các chi đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

            Có thể nói, 5 năm thực hiện, chương trình phối hợp giữa hai đơn vị đã phát huy tốt hiệu quả, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức và duy trì có nền nếp, mối quan hệ giữa hai đơn vị ngày càng gắn bó và sự đồng thuận ngày càng cao. Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội CCB, hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư thời gian qua bước đầu có hiệu quả và cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

            Tuy nhiên, quá trình phối hợp hoạt động vẫn còn những mặt chưa làm được và cũng là những nguyên nhân hạn chế, đáng kể là: Công tác phối hợp chỉ đạo giữa 2 bên chưa duy trì thường xuyên; một số tổ chức Đoàn và Hội chưa thật sự quan tâm đến hoạt động phối hợp, cá biệt có đơn vị triển khai hoạt động còn hình thức, có cơ sở tổ chức cho chi hội trưởng và bí thư chi đoàn ký kết liên tịch nhưng sau đó chậm triển khai hoạt động; nội dung, hình thức hoạt động chậm đổi mới; cơ sở vật chất hoạt động ở chi đoàn còn nhiều khó khăn, từ đó sức thu hút, hấp dẫn ĐVTN chưa nhiều; một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn thụ động, đội ngũ cán bộ đoàn nhiều nơi vẫn còn thiếu về số lượng, yếu về kỹ năng và phương pháp công tác…

             

            Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên thành phố trong xây dựng chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh, lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất những giải pháp cơ bản như sau:

            Một là: Công tác phối hợp xây dựng chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng địa phương; đồng thời được cấp ủy giao nhiệm vụ (thông qua nghị quyết lãnh đạo) cho 2 đơn vị Hội CCB, Đoàn Thanh niên và Cơ quan Quân sự địa phương.

            Hai là: Trong phối hợp phải đồng bộ cả 03 đơn vị, trong đó Hội CCB là chủ trì. Đồng thời cần có sự chung tay vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể liên quan để góp phần đưa tổ chức Đoàn tại địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ đươc giao.

            Ba là: Phải có chương trình phối hợp xuyên suốt, cụ thể. Định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động phối hơp. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Đối với Đoàn thanh niên và Hội CCB xã, phường cần phải quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo của cấp trên, nắm chắc nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn - Hội cấp mình để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động.

            Bốn là: Cán bộ chi hội và chi đoàn  tăng cường phối hợp, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, chủ động tạo môi trường tốt nhất để thanh niên tham gia sinh hoạt, học tập, rèn luyện và phát triển. Riêng Hội CCB, bằng tình thương và trách nhịêm của người đi trước, trong phối hợp cần tạo không khí làm việc cởi mở, ân cần giúp đỡ tận tình cho các em, các cháu.

            Năm là: Chi hội CCB và Chi đoàn Thanh niên cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; là điều kiện để làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ ở cơ sở. Ngoài ra, cần đưa nội dung này vào tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm đối với tổ chức cơ sở Hội – Đoàn trong thời gian tới.   

                                                                                           HỘI CCB TP PHAN THIẾT

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK