Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: công tác xây dựng Đảng năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện

21.2.2018 - 8:28

     Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị để Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


     Đảng bộ huyện Đức Linh hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2.800 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong năm 2017, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được các cấp ủy triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị ngày càng được quan tâm thực hiện tốt hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên gắn với kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kịp thời điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Quy trình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo hướng tăng cường trách nhiệm và giải quyết công khai, minh bạch; việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân ngày càng tốt hơn.

     Trong công tác tổ chức và cán bộ, Huyện ủy Đức Linh thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Công tác cán bộ, quản lý cán bộ được thực hiện đúng quy định và ngày càng chặt chẽ. Đến nay huyện đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn A1); kịp thời củng cố, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.

     Công tác phát triển đảng viên mới thực hiện đạt kết quả, trong năm phát triển được 168/160 đồng chí, đạt 105%KH năm. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

 

 

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK