Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Quán triệt Quy định 102 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

21.2.2018 - 8:18

      Ngày 06/02/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thường trực Huyện ủy Đức Linh đã triển khai quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW cho cán bộ chủ chốt huyện là các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Bí thư các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể trong huyện.


      Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ban hành ngày 15/11/2017 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trên cơ sở kết quả thực hiện Quy định số 181 và đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị, Quy định số 102 được hoàn thiện rõ, cụ thể hơn, giải quyết những vướn mắc trong thực tiễn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc bổ sung, sửa đổi được thực hiện với những điểm đã có căn cứ và bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của Đảng.

      Quy định 102 đã bám sát các văn bản, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm của đảng viên và thực tiễn tình hình vi phạm của đảng viên trong thời gian qua. Quy định đã chọn lọc, bổ sung nhiều nội dung để cụ thể hóa: 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, …

      So với Quy định số 181-QĐ/TW thì Quy định số 102-QĐ/TW có số chương không thay đổi, nhưng tăng 01 điều (điều 3 - Thời hiệu xử lý kỷ luật). Về tên chương: Giữ nguyên tên chương. Đối với từng Điều: Tên các điều tương ứng của 02 văn bản về cơ bản không đổi, có 05 tên điều được điều chỉnh một số từ cho phù hợp với thực tiễn; do Quy định số 102 bổ sung mới Điều 3, nên tên các điều từ điều 4 đến điều 37 (của Quy định số 102) tương ứng với tên các điều từ điều 3 đến điều 36 (của Quy định 181).

Hoàng Thị Hợi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK