Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Phan Thiết: Nhiều giải pháp tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

8.2.2018 - 15:41

Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ thông qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng. 


Trong đó khâu quan trọng nhất là tập trung tổ chức quán triệt sâu kỹ các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đến tất cả các tổ chức đảng và đảng viên nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn HD/BTCTW đối với từng loại hình tổ chức đảng cho phù hợp. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ của từng loại hình theo hướng tác nghiệp là chính, theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm BDCT thành phố và các cơ quan có liên quan mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho các đồng chí làm tham mưu công tác xây dựng đảng của cấp ủy trực thuộc thành phố và các lớp bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác đảng và kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho cấp ủy viên và đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ các tổ chức đảng. Đồng thời với quá trình đó, Ban tuyên giáo Thành ủy phải chủ động định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa “trong nội bộ” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ,mỗi cấp ủy phải thật sự coi việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Lương Minh Châu - Hội khuyến học Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK