Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

7.2.2018 - 14:39

Ngày 08/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 866 -QĐ/TU về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh, theo đó ngoài thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 09 nhiệm vụ trọng tâm như sau:


  1. Chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành và theo dõi kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thời gian và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Tham mưu báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu năm 2017.

3. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đúng thời gian và đảm bảo chất lượng, nhất là triển khai thực hiện Quyết định số 102 -QĐ/TW, ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

4. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Điều 32 Điều lệ Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

5. Tiếp tục chủ trì phối hợp với các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát trong Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

6. Thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018) đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

7. Chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nữa nhiệm kỳ.

8. Tham mưu củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020).

9. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai đến các phòng của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 và quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ và Văn phòng của cơ quan để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện trong năm 2018.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK