Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Công văn số 1078-CV/TU, ngày 04/02/2018 về việc mời dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017

5.2.2018 - 11:15

Ban Thường vụ Thị ủy La Gi tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 gắn với tổng kết công tác thi đua trong Đảng năm 2017, phát động thi đua năm 2018 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


1. Thành phần tham dự, kính mời:

Ở tỉnh:

- Đồng chí Lê Thị Hòa – Phó trưởng phòng Tổ chức cơ sở đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phụ trách địa bàn La Gi;

Ở thị xã:

- Các đồng chí Thị ủy viên (Khóa X);

- Đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã;

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã;

- Bí thư (hoặc phó bí thư) các chi, đảng bộ cơ sở;

- Các tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng năm 2017 (nhờ đồng chí bí thư chi, đảng bộ mời giúp các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2017 theo danh sách gửi kèm);

- Đài truyền thanh – Truyền hình thị xã.

2. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu vào lúc 14h,  ngày 07/02/2018.

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 2 - UBND thị xã.

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu trước tài liệu đã gửi: Báo cáo số 255-BC/TU, ngày 04/12/2017 về kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và dự thảo báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và thực hiện công tác thi đua năm 2017 của Ban Thường vụ Thị ủy; Chuẩn bị ý kiến phát biểu theo Công văn số 1068-CV/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./.

Tải file:/uploads/News/files/cv%20MOI%20HN%20TONG%20KET%20CONG%20TAC%20XDD.doc

/uploads/News/files/BC%20255_2017%20THI%20UY%20XDD.doc

/uploads/News/files/BC%20danh%20gia%20to%20chuc%20co%20so%20dang%20va%20thi%20dua%20nam%202018.doc

/uploads/News/files/CV%201068_2018%20THI%20UY.doc

/uploads/News/files/Noi%20dung%20ky%20ket%20thi%20dua%20TCCSD%202018.doc

/uploads/News/files/QD%202017%20khen%20thuong%20TSVMTB.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK