Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Huyện Phú Quý thực hiện tốt công tác dân vận.

5.2.2018 - 9:32

Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện, cùng với chính quyền địa phương đã từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, nêu gương điển hình “dân vận khéo”. . .  góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện.


Cụ thể, trong năm Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận của Đảng; cấp uỷ Đảng đã xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch công tác vận động quần chúng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đã kiểm điểm, đánh giá công tác vận động quần chúng và bàn những chủ trương, biện pháp để giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân. Định kỳ, Thường trực Huyện uỷ tổ chức giao ban khối dân vận Mặt trận các đoàn thể để chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, định hướng chỉ đạo hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo các cấp, ngành chú trọng việc xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình “dân vận khéo”, phát triển đội ngũ cốt cán, nòng cốt trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tăng cường công tác vận động quần chúng của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tiếp tục chỉ đạo công tác vận động quần chúng trong công tác phòng chống cháy rừng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp của các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận trong hệ thống chính quyền. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; đôn đốc, kiểm tra, sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ cơ sở, Tiếp bước cho em đến trường và Chương trình trình phối hợp với các đơn vị Lực lượng vũ trang, Công an trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh trật tự; phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác xây dựng và tổng kết thực tiễn các chuyên đề về công tác vận động quần chúng; Phối hợp với các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt phong trào chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới; phong trào giao thông nông thôn, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.   

Để thực hiện thắng lơị Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng hiện nay; cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1 - Tiếp tục Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới một cách sâu rộng, có hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân; cụ thể là Chương trình hành động số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về công tác dân vận.

2 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền các cấp, thực tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác dân vận trong Lực lượng vũ trang, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng vững chắc thế trận “quốc phòng toàn dân” và thế trận “an ninh nhân dân”. Tiếp tục Đẩy mạnh phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  phong trào giao thông nông thôn.

3 - Tạo mọi điều kiện để đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt và làm tròn nghĩa vụ nơi cư trú. Phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội và sự giám sát của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng về thực hiện các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng; cử cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín và tâm huyết làm công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về “công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới”, Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huỳnh Vứng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK