Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

5.2.2018 - 8:1

Ngày 26/01/2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực UBKT tra các cấp ủy trực thuộc tỉnh.


Năm 2017, UBKT các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành chủ động ban hành hoặc phối hợp tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của UBKT và triển khai thực hiện vượt những nội dung theo chương trình đã đề ra. Công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao kịp thời và chủ động hơn. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được chú trọng; xử lý kỷ luật thực hiện cơ bản đúng quy trình, phương châm, chính xác, kịp thời; đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thẩm quyền. Phối hợp tham mưu kế hoạch thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nhất là đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu của người đứng đầu và phát huy vai trò của người cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện Nghị quyết; triển khai nghiêm túc và đạt kết quả trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo Thông báo kết luận số 179-TB/UBKTTW, ngày 26/12/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận“; chủ động tham mưu cấp uỷ vào cuộc và kịp thời chỉ đạo xử lý một số vụ việc đăng tải trên báo, đưa lên mạng xã hội, nên các vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ và xử lý nghiêm túc, ổn định tình hình, được dư luận xã hội đồng tình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, đồng thời nêu lên một số vấn đề cần quan tâm và đề xuất, kiến nghị. Đồng chí chủ trì Hội nghị thay mặt UBKT Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, sẽ nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí chủ trì kết luận:

1- Tham mưu cấp uỷ thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng

- Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của ban thường vụ cấp uỷ năm 2018; đồng thời tham mưu ban thường vụ cấp uỷ chỉ đạo các ban đảng và văn phòng cấp uỷ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của các ban đảng và văn phòng cấp uỷ; chủ trì, theo dõi việc thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp các ban đảng, văn phòng cấp ủy tham mưu cấp ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của đảng.

2- Triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Triển khai quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

- Tăng cường hơn nữa kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đây là nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, trước hết là lựa chọn đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản…Phải nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, không nể nang, né tránh; qua kiểm tra phải làm rõ vi phạm và quyết định thi hành kỷ luật nghiêm minh. Các địa phương chọn một số vụ việc điển hình để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện đến cùng, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao tính chủ động, đi trước trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và nhân dân.

3- Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành

- Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, thận trọng, khách quan và có ứng xử văn hóa, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

- Đổi mới nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, nhất là Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; chú trọng bồi dưỡng theo lĩnh vực cụ thể, phục vụ trực tiếp cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Tăng cường triển khai thực hiện các quy chế phối hợp với các cơ quan đã có quy chế phối hợp; định kỳ sơ kết để tham mưu sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp; kịp thời công khai kết quả các kỳ họp của ủy ban kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018); tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực./.

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK