Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 122-CV/BTG, ngày 31/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc định hướng công tác tuyên truyền tháng 02/2018

2.2.2018 - 16:47

Thực hiện Công văn Số 1297 - CV/BTGTU, ngày 29/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 02/2018.


Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền tháng 02/2018 (gửi kèm) tổ chức triển khai thực hiện.

File: /uploads/News/files/KH%2011%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20bi%E1%BB%83n%2C%20%C4%91%E1%BA%A3o%20n%C4%83m%202018.doc

/uploads/News/files/HD%2027%20%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20M%E1%BB%ABng%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20-%20M%E1%BB%ABng%20Xu%C3%A2n%20v%C3%A0%20qu%C3%BD%20I_%202018.doc

/uploads/News/files/CV%20122%20%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20th%C3%A1ng%2002-2018.doc

Ban Tuyên giáo Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK