Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

1.2.2018 - 13:50

       Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Sơn – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện. Có 66 đại biểu tham dự, thành phần:Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khối Khoa giáo; Phó Bí thư, Trưởng Tuyên giáo, Phó Ban Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn; thành viên tổ dư luận xã hội huyện. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Sơn – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện. Có 66 đại biểu tham dự, thành phần:Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khối Khoa giáo; Phó Bí thư, Trưởng Tuyên giáo, Phó Ban Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn; thành viên tổ dư luận xã hội huyện. 


       Qua một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập trung, Hội nghị đã hoàn thành chương trình và nội dung. Trên cơ sở báo cáo công tác tuyên giáo năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và 11 ý kiến tham gia tại hội nghị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết luận, đánh giá nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2018, như sau:

       Năm 2017, công tác Tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; nhìn chung công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, công tác khoa giáo, biên soạn lịch sử truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 23 trên địa bàn thôn, khu phố của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tạo môi trường thuận lợi cho các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đến nay, các cấp, các ngành cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017.

       Hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Tuyên giáo – Dân vận xã, thị trấn, của các cơ quan khối khoa giáo, Tổ nắm bắt DLXH huyện đã có chuyển biến, hiệu quả.

       Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác tuyên giáo còn có 05  vấn đề quan tâm, cần có giải pháp để khắc phục:

       Một. Trong công tác tham mưu triển khai, học tập các nghị quyết của Đảng tuy đạt yêu cầu đề ra. Nhưng, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước chưa có nhiều chuyển biến, chủ yếu nặng về thông tin một chiều;        việc đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là vấn đề khó, chưa thực hiện được.

      Hai. Công tác phối hợp tuyên truyền hiệu quả đạt được chưa cao, nhất là tuyên truyền trong khu dân cư, việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm chưa rộng khắp, nhiều nội dung chưa được truyền tải đến nhân dân mà còn dừng lại ở cán bộ cơ sở.

       Ba. Định hướng dư luận xã hội có lúc, có việc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Thể hiện ở các mặt: Công tác nắm bắt dư luận xã hội, những diễn biến trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, xử lý phản hồi và định hướng dư luận còn hạn chế. Các thành viên Tổ DLXH chưa phản ánh kịp thời những vụ việc phát sinh để báo cáo nhanh, để tham mưu giải quyết kịp thời.

       Bốn. Công tác khoa giáo nhiều cơ quan đơn vị còn lúng túng, chưa nắm chắc những nội dung cơ bản trên lĩnh vực khoa giáo, đặc biệt là ở cơ sở. Nhiều cấp ủy chưa coi trọng lĩnh vực khoa giáo.

       Năm. Việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật sự có chiều sâu, một số nơi vẫn còn hình thức; việc nhân rộng các gương điển hình, người tốt việc tốt, các mô hình hay chưa nhiều.

       Năm 2018, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung đồng bộ trên các lĩnh vực. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1266-QĐ/HU, ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Ban và Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2018.

      Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo – dân vận xã, thị trấn, các cơ quan trong khối khoa giáo, Tổ nắm bắt dư luận xã hội của huyện cần tích cực hơn nữa, với quyết tâm chính trị cao hơn thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng thời phải đổi mới và nâng cao 7 nhóm việc để tạo sự chuyển biến, đổi mới trong công tác tuyên giáo, đó là:

       Một. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập chỉ thị, nghị quyết.

        Hai. Đổi mới công tác tuyên truyền, công tác thông tin thời sự theo phương châm: chủ trương của Đảng tuyên truyền phải sâu, cán bộ, đảng viên phải thông, nhân dân phải biết và giám sát thực hiện; tập trung tuyên truyền, định hướng thực hiện các chủ trương của Huyện ủy về các chương trình trọng tâm, đột phá phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

       Ba. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet.

        Bốn. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội phục vụ Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

       Năm. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

       Sáu. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020”; gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

       - Tổng kết Chuyên đề năm 2017: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; triển khai Chuyên đề năm 2018: “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”;

        - Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân ngày sinh nhật Bác 19/5/2018.

        Bảy. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập chỉ thị, nghị quyết; việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020”; gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chuyên đề năm 2018: “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; việc thực hiện Chỉ thị 23 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các thôn, bản, khu phố; hoạt động của Ban Tuyên giáo – Dân vận xã, thị trấn; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo.

       Với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Thường trực Huyện ủy, hệ thống Tuyên giáo của Huyện Tánh Linh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2018 theo hướng đổi mới, đổi mới trong việc giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, công chức cơ quan; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo – dân vận xã, thị trấn.

       Hội nghị Tổng kết Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2018 thành công tốt đẹp, tạo khí thế chung cho triển khai thực hiện nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2018 với tinh thần đổi mới, sáng tạo.

       Trước thềm năm mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Với khí thế mới và quyết tâm chính trị của ngành tuyên giáo, sẻ làm chuyển biến và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng đảm bảo góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TÁNH LINH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK