Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

30.1.2018 - 15:52

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1076-CV/TU về việc triển khai thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.


Quang cảnh một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Ảnh: Minh Hòa)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban của Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến tất cả đảng viên và chi bộ.

Để triển khai thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; cấp ủy, ban thường vụ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ, trước hết là người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chú ý cán bộ, đảng viên đang công tác ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Quá trình thực hiện, cần bám sát nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp kiểm tra được nêu trong Quy định. Tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm chỉnh sự kiểm tra của tổ chức đảng có thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức quán triệt Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo.

 

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK