Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ QUÝ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

29.1.2018 - 11:32

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng; Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên và Công văn số 211-CV/TU, ngày 06/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới.


Trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý đã kết nạp được 88 đảng viên, đạt 176% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (khóa X), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra (50 đảng viên/năm) và vượt 22,22% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (khoảng 7% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm của Đảng bộ huyện, tương đương 72 đảng viên); chất lượng đảng viên mới được nâng lên so với những năm trước như trình độ học vấn trung học cơ sở có 03 đồng chí, trung học phổ thông có 85 đồng chí; trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp có 29 đồng chí, cao đẳng 12 đồng chí, đại học 16 đồng chí.

Một trong những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Phú Quý thời gian tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, gắn với công tác phát triển đảng viên. Trong đó, sẽ tiếp tục phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt 7% trên tổng số đảng viên đầu năm trong toàn Đảng bộ huyện.

Để đạt được chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong chi bộ nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng, đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng những quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư; làm tốt công tác tạo nguồn và xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, coi trọng cả số lượng và chất lượng.

Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên trong việc giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng. Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên...thực hiện hiệu quả công tác kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Lê Minh Sướng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK