Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ LÀ QUỐC NẠN

29.1.2018 - 11:29

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là quốc nạn, đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội, nên việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng đã được xác định thành mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.


Hiện nay, nạn tham nhũng, tiêu cực đang kìm hãm lớn đến sự phát triển kinh tế của đất nước, làm xói mòn giá trị đạo đức, văn hoá gia đình và xã hội. Nhưng điều đáng lo ngại là nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn luôn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác nhau với phạm vi rộng lớn, có tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt trong đời sống xã hội. Đặc biệt, “tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã làm suy thoái về đạo đức, lối sống của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi” đã làm giảm sút niềm tin của nhân dân, làm sai lệch các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nên công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp, không thể làm trong thời gian một giờ, một khắc mà đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện theo tinh thần Nghị quyết trung ương 5 khóa XI trong đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay thì các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương cần quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau.

1. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao phẩm chất, đạo đức và năng lực của cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cùng với nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

2. Các cấp, các ngành luôn quan tâm, thường xuyên, bằng cả hệ thống các biện pháp đồng bộ, cả trước mắt và lâu dài, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; cùng với các cơ chế phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực, cần phải tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm dễ xảy ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nhưng điều quan trọng để quyết định hiệu lực, hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở đây đó chính là công tác lãnh đạo.

3. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân cần phải thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao sự hiểu biết, kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả về nội dung phòng, chống tham nhũng trong chương trình sinh hoạt định kỳ của chi bộ; thực hiện tốt Nghi quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời, biểu dương, khen thưởng những tấm gương liêm chính, dũng cảm giám đấu tranh trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, trong thực thi nhiệm vụ và xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Đặc biệt, cần phải chú trọng đến những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, thực thi công vụ; để nói không tiêu cực, không nhũng nhiễu, không gây phiền hà cho nhân dân.

5. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tích cực đấu tranh trong phê bình và tự phê bình; nhằm góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, phải biết dựa mình vào quần chúng, nhân dân để phát động, động viên và bảo vệ cho quần chúng, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập và kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện công khai, minh bạch công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức./.

Nguyễn Thị Trang
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK