Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Phan Thiết tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2017.

24.1.2018 - 10:40

Sáng ngày 23/01/2017, thành phố Phan Thiết tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2017, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Thành ủy viên, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận đoàn thể thành phố và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.


Năm 2017, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận của Đảng bộ thành phố đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, nổi rõ là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời; năng lực lãnh đạo, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở nhiều tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố, kiện toàn và trưởng thành hơn. Kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu; sắp xếp tổ chức đảng, đoàn thể phù hợp, gắn liền với công tác kết nạp đảng viên mới; xoá trắng đảng viên và tổ chức đảng trong trường học, trạm y tế ở các phường, xã; sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng trong các trường học. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phạm vi giám sát được mở rộng, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm hơn; qua đó góp phần chấn chỉnh lệch lạc, sai trái trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên.Thực hiện công tác giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã có nhiều chuyển biến.Tuy nhiên, việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để có biện pháp xử lý thiếu nhạy bén và thiếu kịp thời; chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết ở cơ sở còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số tổ chức đảng chưa cao; Phương thức lãnh đạo của một số tổ chức đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa thật sự đổi mới, vừa có tình trạng buông lỏng, vừa có biểu hiện bao biện, làm thay.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Sơn, UVTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy đề nghị trong năm 2018 các cấp ủy đảng từ thành phố đến phường, xã tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục chỉ đạo thực hiện năm trật tự đô thị, xây dựng văn hóa văn minh đô thị được xác định trong Kết luận 408- KL/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy; phối hợp đẩy nhanh các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung thực hiện các nội dung chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ một cách cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, phấn đấu năm 2018 phát triển 150 đảng viên; 60% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 65 - 70%. Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp ủy theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và các chi đảng bộ trực thuộc; tăng cường kiểm tra, giám sát, trọng tâm là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; chấp hành quy chế làm việc, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường các giải pháp nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng và các vấn đề xã hội bức xúc nổi lên trong nhân dân để giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng. Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả các Quyết định 217 và 218, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy chế giám sát, phản biện và quy định tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể./.

Võ Tịnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK