Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

HUYỆN HÀM THUẬN NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

24.1.2018 - 10:40

Ngày 19/01/2018, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 cho các ngành và UBND các xã, thị trấn.


Theo kế hoạch năm 2018, toàn huyện phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu như: thu ngân sách 150 tỷ đồng; sản lượng lương thực hơn 35 000 tấn; cấp GCNQSDĐ 601 ha; giảm 100 hộ nghèo; giải quyết việc làm 2 600 lao động; đào tạo nghề nông thôn 400 lao động… Lãnh đạo các ngành và UBND xã, thị trấn đã thảo luận giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả: công thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu trong cân đối, thu nợ đọng thuế, khắc phục tình trạng thu ngân sách không đạt tại một số xã, thị trấn; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản đồng thời xây dựng các mô hình liên kết với tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng vùng sản xuất thanh long an toàn; thực hiện giảm nghèo bền vững…

Tại hội nghị ông Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch UBND huyện – chủ trì hội nghị đã yêu cầu Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ngay từ đầu năm. Đồng thời, chấn chỉnh phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm, ý thức chấp hành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, công chứccơ quan, đơn vị mình; không để xảy ra quên việc, sót việc, thực hiện công việc chậm và kéo dài; xác định rõ thời gian thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo theo đúng quy định; phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Tô Thị Xuân Thủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK