Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018

22.1.2018 - 14:23

Trong năm 2017, công tác Tuyên giáo Công đoàn luôn bám sát theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. 


Ảnh minh họa

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tuyên giáo Công đoàn nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, đó là:

1. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong đó trọng tâm là công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết. Đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và tổ chức Công đoàn.

2. Tập trung tuyên truyền Đại hội X Công đoàn Bình Thuận và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam theo Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 20/01/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đó làm nổi bật sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Trong đó, chú ý tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của đại hội; những thành tựu nổi bật của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đóng góp vào sự phát triển của địa phương, ngành và đất nước; các phong trào thi đua, công trình sản phẩm chào mừng đại hội. Tổ chức thông báo kết quả đại hội; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Bình Thuận và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

3. Tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; nâng cao đời sống của công nhân lao động thông qua việc đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Quyết định 655/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chính quyền và trong xã hội, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn.

Cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung đổi mới công tác tài chính công đoàn; thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản Tổng Liên đoàn trong cán bộ công đoàn các cấp, chủ doanh nghiệp, từ đó tạo sự đồng thuận, triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 9c /NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quy định của Tổng Liên đoàn.

 4. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Triển khai các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ nhằm triển khai sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

5. Phát động và triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm 2018 với những hoạt động thiết thực, trong đó cần tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; gắn với kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

6. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết 3a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề văn hóa thể thao góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

7. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

8. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 06/01/2014, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn”. Thường xuyên đưa thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại cấp mình, ngành mình trên Website Công đoàn Bình thuận, Chuyên mục “Lao động & Công đoàn” trên sóng Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận. Bên cạnh đó, cần chú trọng nghiên cứu, phát triển việc truyền thông, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động qua mạng xã hội. Phối hợp với các cơ quan báo chí vận động các phóng viên, cộng tác viên tham gia Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018.

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK