Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Văn phòng Tỉnh ủy: Nâng cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy

18.1.2018 - 16:38

Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động và phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 


Tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; trong điều kiện khối lượng công việc nhiều, yêu cầu công việc khẩn trương; song, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp tục phát huy khối đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đạt kết quả tích cực, toàn diện và có bước chuyển biến tiến bộ rõ nét; trong đó: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được quan tâm. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy có ý thức ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức, cán bộ cơ quan được thường xuyên quan tâm, có bước chuyển biến khá hơn so với năm trước. Chất lượng tham mưu, phục vụ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, không để tồn việc, sót việc, không để Thường trực Tỉnh ủy phê bình, nhắc nhở. Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan tiếp tục được phát huy tốt hơn. Các chế độ, chính sách trong cơ quan được công khai, minh bạch, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo sự đồng thuận chung trong cơ quan. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan. Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn phòng Tỉnh ủy vinh dự được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của tỉnh Bình Thuận và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Các cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Năm 2018 là năm “bản lề” quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy với mục tiêu không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Văn phòng Tỉnh ủy. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải “Nâng cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nghiên cứu kỹ, xử lý nhanh, đề xuất chính xác, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy với kết quả cao nhất”.

Theo đó, các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trước hết là người đứng đầu các tổ chức, các phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan phải đề cao hơn nữa ý thức tự giác rèn luyện, thể hiện tinh thần tự học, tự nghiên cứu, cập nhật tình hình thực tiễn để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc theo hướng phát huy tốt hơn ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Ba là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ gắn với triển khai thực hiện tốt Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Khách sạn Đồi Dương phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho viên chức, người lao động; đồng thời, khẩn trương xây dựng Đề án triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan. Phấn đấu mỗi công việc được giao đều phải thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng và vượt tiến độ thời gian quy định, không để tồn việc, sót việc, không để xảy ra sai sót để Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phê bình, nhắc nhở.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình để xây dựng nội bộ vững mạnh, gắn với tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK