Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2018

11.1.2018 - 16:28

       Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) đề ra tại Kết luận số 444-KL/TU ngày 29/11/2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra tại Nghị quyết số 36/NQHĐND ngày 13/12/2017; ngày 02/01/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND Về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2018.


       Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

       1. Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt sâu kỹ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của của Tỉnh ủy về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 14/7/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu cùng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

       2. Tập trung lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua: Phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển”, Phong trào thi đua “Bình Thuận chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2017 - 2020”, Phong trào thi đua trên địa bàn khu phố, thôn theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 22/3/2017, Kế hoạch 31-KH/TU ngày 30/9/2016, Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Công văn số 642/UBND-SNV ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2018.

       3. Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 được quy định tại Kết luận số 444-KL/TU ngày 29/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (Khóa XIII), Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các nhiệm vụ chủ yếu, đột xuất được UBND tỉnh giao trong năm 2018, Thủ trưởng các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt mức và về trước thời hạn tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc. 

       Trong quá trình xây dựng Kế hoạch thực hiện phải xác định thực hiện 4 khâu đột phá xuyên suốt mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã xác định, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính (gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan); xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất.

       4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò của Cụm trưởng, Khối trưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Từ năm 2018 trở về sau, UBND tỉnh chỉ xem xét khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả đánh giá, xếp loại Cải cách hành chính và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đạt loại “Tốt”.

Các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng phải kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản. Chú ý đến công tác kiểm tra, tự kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế tại cơ sở.

       5. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 102/QĐ-TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/12/2012, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 và Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

       6. Các cấp, các ngành tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp tại tỉnh. Rà soát, kiện toàn về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiện quyết liệt việc tinh giảm biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, thúc đẩy khởi nghiệp đáp ứng với tình hình mới, phục vụ tốt hơn doanh nghiệp và nhân dân. 

       7. Ngoài việc phát động phong trào thi đua thường xuyên, các cấp, các ngành cần kết hợp phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu, giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cụ thể cho các khu phố, thôn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

       Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện một công trình hoặc việc làm cụ thể có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2018; chủ động phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới; tổ chức tuyên truyền học tập và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.

       8. Các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Dành thời lượng thích hợp để mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

       9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh triển khai, phát động; chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống dọc phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

       Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Càng khó khăn càng phải đẩy mạnh phong trào trào thi đua”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK