Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

12.1.2018 - 8:20

Ngày 08/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 866-QĐ/TU, về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:


   1. Chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021”.

   2. Chủ trì, phối hợp tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động số 12 -NQ/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong toàn Đảng bộ.

   3. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung nhân sự Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

   4. Tham mưu củng cố, kiện toàn, bổ sung nhân sự các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn khuyết, thiếu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

   5. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thực chất.

   6. Làm tốt công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên.

   7. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) đề ra và bảo đảm chất lượng; chú ý phát triển đảng viên mới ở địa bàn dân cư, trong lực lượng dân quân tự vệ, trong các đơn vị y tế, giáo dục,... Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn xây dựng các tổ chức Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

   8. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; trọng tâm là thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.

   9. Thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

   10. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ.

   11. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tốt việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo yêu cầu của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

   12. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan. Phấn đấu chi bộ cơ quan giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định, tập thể Lãnh đạo cùng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2018./.

Đỗ Văn Tín
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK