Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh

10.1.2018 - 9:14

       Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện trong năm 2018. 

       Ngày 08/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 866-QĐ/TU về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh; trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung triển khai và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:


       1. Thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2018 theo chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định hướng theo dõi kịp thời công tác chính trị tư tưởng, hoạt động báo chí, truyền thông, văn hóa - văn nghệ  trên địa bàn tỉnh. 

       2. Tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, chất lượng các hội nghị cung cấp thông tin thời sự chuyên đề, tình hình trong nước, trong tỉnh và quốc tế. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp và tham mưu xử lý kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet” và các hoạt động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

       3. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2018; tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/5/2018).

      4. Thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhất là kiểm tra tình hình tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

       5. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp đổi mới trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến tích cực nhất là ở cơ sở.

       6. Tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm BDCT cấp huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh (theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương) gắn với tổng kết Đề án 671-QĐ/TU, ngày 22/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng mô hình tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố”; đề xuất mô hình trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017 - 2018.

       7. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra và tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với  sơ kết 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xuất bản “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (1930-1954)” và xây dựng đề cương biên soạn “Biên niên các sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (1954-1975)” ; tổ chức nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Tăng cường chất lượng dạy và học lịch sử đảng bộ địa phương trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.  Phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực tham mưu triển khai các công việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

       8. Theo dõi, đôn đốc và kịp thời đề xuất tình hình  triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố” và việc thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 32-HDLT/TG-TC-DV, ngày 22/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã”.

       9. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tốt việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương hoặc kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

       10. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan. Phấn đấu chi bộ cơ quan giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Văn phòng Ban
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK