Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động 15 của Tỉnh ủy

10.1.2018 - 8:40

Trước năm 2008, huyện Hàm Thuận Bắc gần một nửa trường học, trên 2/3 số trạm y tế không có đảng viên, tổ chức đảng. Nơi có tổ chức đảng thì ghép nhiều cơ quan, đơn vị với nhau, bên cạnh đó trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, gần 50% cán bộ chuyên trách xã, thị trấn chưa đủ chuẩn về chuyên môn; cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ đại học còn thấp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. 


Tuy nhiên, hơn 10 năm qua thực hiện Chương trình hành động số 15-CTHĐ/TU  của Tỉnh ủy khóa XI về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, huyện Hàm Thuận Bắc đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hiện nay các cơ sở đảng thuộc Huyện ủy được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình. Từ 2008 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 4 cơ sở đảng; nâng cấp 1 chi bộ trực thuộc lên chi bộ cơ sở, 4 chi bộ lên đảng bộ, giải thể 19 chi bộ cơ sở khối cơ quan huyện; hợp nhất, sáp nhập 3 cơ sở đảng, đồng thời sắp xếp lại các tổ chức đảng trong trường học và ngành y tế; thành lập thêm chi bộ ở các trường học, trạm y tế xã, thị trấn. Chỉ đạo các đảng ủy cơ sở củng cố, kiện toàn các cơ sở đảng khó khăn, yếu kém; tập trung xóa chi bộ ghép, thành lập mới 71 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ huyện giờ đã giảm được đầu mối quản lý từ 53 cơ sở vào cuối năm 2017 xuống 39 cơ sở, nhưng tăng quy mô từ 18 đảng bộ lên 23 đảng bộ. Năm 2010, các thôn, khu phố ở huyện đều có chi bộ. Đến nay, huyện không còn chi bộ ghép trường học với y tế, thôn, khu phố; 100% cơ quan, đơn vị đều có đảng viên, 98,8% trường học có chi bộ. Để có được kết quả trên, Huyện ủy rất chú trọng công tác phát triển đảng viên, xem đó là nhân tố có tính quyết định trong việc xóa trắng đảng viên, xây dựng và phát triển tổ chức đảng ở cơ sở. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao chỉ tiêu tạo nguồn, kết nạp đảng cho cấp ủy cơ sở, gắn với đôn đốc, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, quan tâm đối tượng là đoàn viên, hội viên các đoàn thể, viên chức trường học, ngành y tế...Hơn 10 năm qua, huyện đã kết nạp trên 1.250 đảng viên, trong đó, giáo dục, y tế: 469 đ/c; dân quân tự vệ, dự bị động viên: 116 đ/c; học sinh: 4 đ/c.

Việc phát triển đảng viên, thành lập chi bộ ở các đơn vị trường học, trạm y tế đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ chức đảng ban đầu có số lượng đảng viên ít, sau một thời gian nâng cấp thành đảng bộ, trong đó Đa Mi là một điển hình. Được thành lập năm 2002, chi bộ xã Đa Mi ban đầu chỉ có 15 đảng viên, phần lớn được huyện tăng cường về, sau 8 năm chi bộ xã được  Ban Thường vụ Huyện ủy nâng cấp lên đảng bộ với 30 đảng viên chính thức, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc, trong đó 4/4 thôn đều có chi bộ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, Đảng ủy xã chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, nhất là tập trung công tác phát triển đảng, thành lập chi bộ ở các đơn vị trực thuộc. Hiện nay đảng bộ xã có 9 chi bộ trực thuộc với 63 đảng viên, 4/4 thôn và 4/4 trường học đều có chi bộ, trạm y tế đã phát triển được đảng viên, dự kiện sẽ thành lập chi bộ trong năm 2018.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được huyện quan tâm chỉ đạo, đã khuyến khích, tạo điều kiện cho 138 cán bộ, công chức huyện và xã, thị trấn học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, trên 96% cán bộ, công chức xã, thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; trên 94% cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, tăng hơn 50% so với 10 năm trước. Ngoài đào tạo về chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên cũng được đào tạo về chính trị. Trong thời gian này, huyện cử 42 đ/c học lớp cao cấp lý luận chính trị và 336 đ/c học trung cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ đi đôi với đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ”, và xây dựng Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, 100% cấp ủy cơ sở định kỳ đều rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, gắn với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy, chi ủy, đảng viên. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, giao ban, hội ý định kỳ hàng tháng. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhờ đó chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ từng bước nâng lên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Qua 10 năm thực hiện CTHĐ của Tỉnh ủy, hiệu quả rõ nhất là tổ chức đảng và đảng viên được phát triển rộng khắp ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện một cách toàn diện; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được phát huy, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; đảng viên thể hiện được vai trì trò tiền phong gương mẫu, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những tổ chức đảng trước đây hoạt động yếu kém đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục những điểm yếu của mình đã vươn lên trong sạch, vững mạnh hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu năm 2008, tỷ lệ cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh của huyện chiếm 21,8%, thì đến năm 2016, tỷ lệ này là 48,71%.

Kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện CTHĐ của Tỉnh ủy sẽ là kinh nghiệm quý để Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc vận dụng đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương dành nhiều thành tích trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh./.

Thành Khoa.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK