Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Nam đẩy mạnh công tác dân vận, tạo đồng thuận trong xã hội.

9.1.2018 - 15:52

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với mục tiêu tổng quát đặt ra là: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thành công sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì những đặc điểm nêu trên, cho nên có thể nói công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.


Để đạt được mục đích nêu trên, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân trên lĩnh vực công tác dân vận trong tình hình mới.

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) đề ra nhiệm vụ trọng tâm 2017 với mục tiêu: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, bảo đảm lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sát với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiện, chống lãng phí. Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Củng cố quốc phòng- an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (Kết luận số 09-KL/HU ngày 08 tháng 12 năm 2016).

Qua 01 năm thực hiện, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, sát cơ sở, kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nổi rõ nhất là cuộc vân động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” dần đi vào chiều sâu và thực chất; với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa được 16 tuyến đường với tổng chiều dài là 6,815km với tổng kinh phí thực hiện là 5.808 triệu đồng (trong đó: tỉnh hỗ trợ 2.661 triệu đồng, huyện hỗ trợ 878 triệu đồng và nhân dân đóng góp 2.049 triệu đồng); các loại quỹ tiếp tục vượt chỉ tiêu: Quỹ vì người nghèo được 905.550.000/600 triệu đồng, đạt 149,68% so với kế hoạch; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 336.493.675/300 triệu đồng, đạt 112,16%KH; quỹ Khuyến học được hơn 450 triệu đồng; số người tham gia BHYT toàn dân là 80.622 người, đạt 106,1% kế hoạch và chiếm 78,05% dân số toàn huyện....góp phần cùng các ngành, các cấp đưa 02 xã Hàm Kiệm và Thuận Quý về đích nông thôn mới.

Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, công tác phản biện xã hội được Mặt trận các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp chú ý; nhất là việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đối với nhân dân theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được thực hiện nghiêm túc; qua đó, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Song song với việc tổ chức đối thoại, các cấp ủy Đảng, chính quyền còn quan tâm đến công tác Dân vận của hệ thống chính quyền trong việc thực hiện các chính sách an sinh- xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân; tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm phục vụ dân sinh, kinh tế- xã hội; chống hạn, giải quyết nước sản xuất và sinh hoạt, hỗ trợ giống, cây trồng cho nhân dân; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh và vay vốn theo Nghị định 41 của Chính phủ, đặc biệt là trong chỉ đạo thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, áp dụng đúng chính sách của tỉnh, dân chủ trong đối thoại, tạo được sự đồng thuận cao trong dân; triển khai đề án xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn đều được tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức để thực hiện.

Việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở có nhiều chuyển biến, kịp thời cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống với nhiều hình thức phù hợp, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”./.

Nguyễn Thị Bảy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK