Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

9.1.2018 - 10:19

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Tổ chức học tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó đưa việc học tập, làm theo trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Học tập Chuyên đề năm 2018 tiếp tục gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới.

- Các cấp uỷ cơ sở chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập Chuyên đề năm 2018, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 “về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 03-HD/HU, ngày 13/12/2017 “về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng” của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Kế hoạch này; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Việc “học tập” phải gắn liền với việc “làm theo” nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát và năng động, sáng tạo của người đứng đầu; đồng thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền các cấp.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 được thực hiện ở các chi bộ, do đồng chí bí thư, chi ủy chịu trách nhiệm. Các chi, đảng bộ cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả, tiến độ về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

II/ NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN.

1. Nội dung học tập, sinh hoạt.

- Tổ chức học tập, sinh hoạt sâu kỹ, đầy đủ nội dung Chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tài liệu: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

Các cấp uỷ cơ sở khai thác tài liệu trên tại các địa chỉ:

+ www.binhthuancpv.org.vn vào mục Tin tức/chọn Huyện, thị, thành ủy/chọn Huyện ủy Hàm Thuận Bắc /chọn Học tập và làm theo Bác.

+ www.binhthuancpv.org.vn, vào mục Tin tức/Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy/Văn kiện tư liệu.

2. Đối tượng và nơi học tập.

- Tất cả đảng viên đều phải tham gia học tập Chuyên đề năm 2018 tại chi bộ nơi mình sinh hoạt.

- Cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên được chi bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, sinh hoạt đảm bảo yêu cầu (tuỳ theo tình hình cụ thể tổ chức cho các đối tượng trên học tập cho phù hợp, có thể học chung với đảng viên tại chi bộ).

- Đoàn viên, hội viên tham gia học tập, sinh hoạt bằng các hình thức phù hợp theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của đoàn thể cấp trên.

3. Thời gian học tập, sinh hoạt.

- Đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành chậm nhất ngày 28/02/2018.

- Đối với đoàn viên, hội viên, hoàn thành trong tháng 3/2018.

- Thường xuyên tổ chức việc sinh hoạt chuyên đề về nội dung Chuyên đề năm 2018 liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đoàn thể và cán bộ, đảng viên để trao đổi, thảo luận và bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót (nếu có) nổi lên và đánh giá kết quả làm theo. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

4. Xây dựng kế hoạch của tập thể và đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên năm 2018.

4.1. Đối với tập thể:

Sau khi tổ chức học tập Chuyên đề năm 2018, từng chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội quần chúng xây dựng kế hoạch thực hiện. Nội dung chủ yếu là lựa chọn những vấn đề hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); trên cơ sở đó vận dụng, cụ thể hóa cho thật sát hợp và thảo luận thống nhất để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2018.

4.2. Đối với cá nhân:

- Sau khi học tập Chuyên đề năm 2018, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng và đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018 theo Hướng dẫn số 03-HD/HU, ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc xây dựng cam kết thực hiện của cá nhân hoàn thành trong tháng 02/2018.

- Kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2018 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hàng năm.

5. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Chuyên đề năm 2018.

- Các cấp ủy cơ sở căn cứ tài liệu học tập Chuyên đề năm 2018 chỉ đạo việc tổ chức học tập, sinh hoạt trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân, gắn với tiếp tục tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

- Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng huyện căn cứ tài liệu Chuyên đề năm 2018 và hướng dẫn của ngành cấp trên chỉ đạo tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

- Đài truyền thanh huyện và các trạm truyền thanh xã, thị trấn mở chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 24/02/2017 và Kế hoạch số 82-KH/HU, ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, chú ý tập trung đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Chuyên đề năm 2018, kịp thời nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nêu gương điển hình tiêu biểu, “người tốt việc tốt” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 của tập thể chi bộ và cam kết thực hiện của cá nhân bảo đảm yêu cầu về thời gian; đồng thời báo cáo kết quả học tập, sinh hoạt chuyên đề và kế hoạch thực hiện của tập thể về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy); báo cáo đăng ký cam kết của cá nhân theo Hướng dẫn số 03-HD/HU (qua Ban Tổ chức Huyện uỷ).

2. Mặt trận, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, rèn luyện, làm theo trong đoàn viên, hội viên theo yêu cầu của Kế hoạch này.

3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Kèm theo file.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK