Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Những chuyển biến mới trong công tác dân vận

8.1.2018 - 16:8

     Nhận thức sâu sắc về công tác dân vận là nhiệm vụ cốt yếu của Đảng, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, có vai trò và tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như lời Bác Hồ căn dặn: “Dân vận kém thì việc gí cũng kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công”.


     Để tăng cường hiệu quả công tác dân vận của các cấp ủy đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân dân, dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu qủa công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân; qua đó tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tồn đọng, phát sinh trong các tầng lớp nhân dân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quan tâm chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.

     Trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tiếp tục được cử tri đánh giá cao. Đơn cử hoạt động của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; qua tiếp xúc cử tri trong năm 2017 được 04 đợt tại 13 xã, thị trấn; các tổ đại biểu đã tiếp nhận 397 ý kiến cử tri về các lĩnh vực: nông nghiệp, xây dựng, tài nguyên, môi trường, giao thông, thủy lợi, vệ sinh an toàn thực phẩm....Các ý kiến của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành các chính sách hợp lòng dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra và đôn đốc việc lãnh đạo xây dựng 02 thị trấn Võ Xu, Đức Tài đến năm 2020 đạt chuẩn văn minh đô thị; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong năm qua, đối với cấp huyện, tiếp nhận 64.433 hồ sơ hành chính, đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn là 61.935 hồ sơ, đang tiếp tục giải quyết 682 hồ sơ và chuyển về 602 hồ sơ chưa hợp lệ để bổ sung; đối với cấp xã, tiếp nhận 36.521 hồ sơ hành chính, đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn là 35.297 hồ sơ và có 142 hồ sơ trễ hẹn, đang tiếp tục giải quyết 502 hồ sơ, chuyển cấp trên giải quyết 518 hồ sơ, hướng dẫn trả về 62 hồ sơ chưa hợp lệ để bổ sung. Công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của công dân được các cấp, các ngành duy trì, kết quả đã tiếp 271 lượt/495 người dân có khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh trong năm được tiếp nhận là 395 vụ việc các loại (trong đó được giải quyết là 354 vụ việc), đã giải quyết 300/354 vụ việc, đạt 84,74%.

     Công tác dân vận của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến qua thực hiện hiệu quả các mô hình Dân vận khéo” về xây dựng nông thôn mới. Ngoài tập trung củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp còn vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế.....Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giám sát hoạt động của chính quyền có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, đoàn viên, hội viên theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; giám sát việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tích cực tham gia công tác tiếp dân, giám sát việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với công an tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện mô hình, tính đến nay toàn huyện có 15 mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, trong đó đáng biểu dương là mô hình “Ánh sáng an ninh” đây là mô hình xuất phát từ lòng tự nguyện đóng góp vật chất và tinh thần của nhân dân được nhân rộng khắp toàn huyện. Các phong trào trên đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở huyện./.

Cao Minh Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK