Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả bình xét đề tài, sáng kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận năm 2017

5.1.2018 - 16:9

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến vào công tác chuyên môn, viết bài trao đổi kinh nghiệm trên các báo và tạp chí trong và ngoài tỉnh; ngay từ đầu năm đã tổ chức cho công chức, nhân viên đăng ký đề tài, sáng kiến và được Hội đồng xét sáng kiến cơ quan phê duyệt với 26 đề tài, sáng kiến chủ yếu là những đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, các báo cáo tổng kết chuyên đề, các đề án triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương hoặc của Tỉnh ủy, các bài viết mang tính tổng kết thực tiễn, đánh giá nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 


Hội đồng xét sáng kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức họp xét sáng kiến của cán bộ, công chức cơ quan năm 2017; quá trình xét sáng kiến đảm bảo thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh và Quy chế xét sáng kiến của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội đồng biểu quyết bằng phiếu kín, kết quả: có 25/26 đề tài, sáng kiến được xếp loại; trong đó có: 09 đề tài, sáng kiến loại A; 14 đề tài, sáng kiến loại B; 02 sáng kiến loại C./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK