Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

2.1.2018 - 14:57

Căn cứ Chương trình số 07-CTr/UBKTHU, ngày 29/02/2016 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 như sau:


I- Nhiệm vụ chung:

1- Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng:

1.1- Chủ động nắm thông tin và kịp thời kiểm tra 100% tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và 100% đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm;

1.2- Kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

1.3- Kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện việc xử lý kỷ luật Đảng.

1.4- Kiểm tra 03 tổ chức đảng cấp dưới và Văn phòng Huyện ủy trong việc quản lý và sử dụng ngân sách đảng do nhà nước cấp để hoạt động (theo quy định 1093 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

1.5- Giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

1.6- Giải quyết 90% số vụ tố cáo và khiếu nại kỷ luật theo đúng nguyên tắc của Đảng.

1.7- Xem xét, kết luận, xử lý hoặc tham mưu cho cấp ủy xử lý kỷ luật kịp thời theo thẩm quyền 100% trường hợp đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định.

1.8- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phát sinh trong từng thời gian; tham gia phối hợp với các ngành nội chính trong công tác thanh tra, kiểm tra.

2- Tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao:

2.1- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

2.2- Chủ trì, phối hợp với các Ban của Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết năm 2018 về công tác kiểm tra, giám sát.

2.3- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của các Ban của Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy; việc thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy qua kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

2.4- Phối hợp với các Ban của Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3- Công tác xây dựng ngành:

3.1- Tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3.2- Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3.3- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

3.4- Tổ chức tốt phong trào thi đua do UBND huyện và Cụm thi đua 9 phát động; tổ chức sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và phong trào thi đua theo đúng quy định.

3.5- Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác; tham gia viết tin, bài, bảo đảm ít nhất 1 tin/1 tháng, 1 bài/quý và cập nhật văn bản, thông tin dữ liệu lên mạng nội bộ.

II/ Nhiệm vụ cụ thể:

1- Quý I/2018:

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Tổng hợp kết quả kiểm điểm sâu đối với 10 tổ chức Đảng và 18 đảng viên theo gợi ý của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

- Xem xét, kết luận, xử lý và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Thực hiện đăng ký thi đua với Cụm thi đua số 9.

- Chủ động nắm thông tin, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết các vụ tố cáo, khiếu nại phát sinh.

2- Quý II/2018:

- Giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra 03 tổ chức đảng cấp dưới và Văn phòng Huyện ủy trong việc quản lý và sử dụng ngân sách đảng do nhà nước cấp để hoạt động (theo quy định 1093 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ.

- Thực hiện báo cáo thống kê số liệu, tổ chức sơ kết hoạt động và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018; thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Chủ động nắm thông tin, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết các vụ tố cáo, khiếu nại phát sinh.

3- Quý III/2018:

- Giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và 06 tổ chức đảng cấp dưới có thi hành kỷ luật đảng viên.

- Chủ động nắm thông tin, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết các vụ tố cáo, khiếu nại phát sinh.

- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

- Rà soát, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2018.

4- Quý IV/2018:

- Chủ trì, phối hợp với các Ban của Huyện ủy triển khai Kế hoạch kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu nội dung kiểm điểm sâu đối với những tập thể, cá nhân năm 2018.

- Thực hiện các báo cáo thống kê số liệu, báo cáo tổng kết, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Chủ động nắm thông tin, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết các vụ tố cáo, khiếu nại phát sinh.

Trên đây là kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

UBKT Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK