Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

28.12.2017 - 16:25

 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X ban hành Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND  ngày 13/12/2017  bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 02/07/2012 của HĐND tỉnh về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:


“- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể trên địa bàn tỉnh; cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố; cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nếu vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này thì bị xử lý như sau:

+ Sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật với hình thức khiển trách;

+ Sinh con thứ 4 thì bị cách chức nếu có chức vụ; bị cảnh cáo nếu không có chức vụ;

+ Sinh con thứ 5 thì bị buộc thôi việc.

Trong trường hợp Bộ, ngành Trung ương có quy định riêng về hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để áp dụng trong phạm vi ngành, nếu mức xử lý vi phạm cao hơn Quy định này thì các cơ quan, đơn vị thực hiện xử lý theo quy định của ngành”

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018./. 

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK