Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Phú Quý ghi nhận kết quả 04 năm (2013 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn khu phố, thôn (bản)

21.12.2017 - 9:13

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương, nói chung cả hệ thống chính trị trong huyện đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, cụ hể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn khu phố, thôn (bản); nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua trên địa bàn thôn; đồng thời, Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU, ngày 08/7/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) cũng được quán triệt, triển khai sâu kỹ để các địa phương cơ sở nắm rõ về nội dung tiêu chí chấm điểm thi đua; phương pháp, quy trình xét, bình chọn; hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng... làm căn cứ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện. 


Để tổ chức thực hiện có kết quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất quyết định thành lập Cụm thi đua của huyện, ban hành quy chế, xây dựng giao ước và tổ chức ký kết thi đua giữa cấp ủy các xã và giữa các thôn trên địa bàn huyện; theo đó, mỗi xã sẽ luân phiên đảm nhận trách nhiệm làm cụm trưởng (do Phó bí thư thường trực đảng ủy xã làm cụm trưởng, các thành viên trong cụm do đảng ủy xã quyết định phân công phụ trách); trực tiếp phát động, triển khai ký kết, theo dõi, tổng hợp, báo cáo chung việc thực hiện phong trào thi đua các thôn/3 xã trong huyện. Đảng ủy các xã kịp thời tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền triển khai sâu rộng chủ trương của huyện đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thôn, xã nắm biết thực hiện. Đồng thời, ngày 31/7/2013 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/HU “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trồng cây xanh, xây dựng bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu nước vì sự phát triển bền vững của huyện nhà”. Quá trình lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) trên địa bàn huyện luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa IX), phong trào thi đua yêu nước, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng Thôn đạt chuẩn văn hoá”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động), phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương hàng năm.

Thời gian qua, hoạt động của các cụm thi đua (luân phiên) trong huyện cơ bản nền nếp, trách nhiệm; thực hiện tốt quy chế quy định, duy trì chế độ thông tin báo cáo, giao ban, hội ý, sơ, tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng, phát động, ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn các thôn, xã hàng năm. Huyện ủy, Ủy ban và các ban, ngành chức năng của huyện thường xuyên, định kỳ trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, với chi ủy, Ban Điều hành, các đoàn thể ở thôn để nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh mới trên địa bàn các xã, thôn; qua đó, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức tư tưởng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, đảng viên, nhân dân; thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích và hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua yêu nước trong đời sống xã hội; từ đó, bằng hành động thiết thực gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện có kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua đã được phát động triển khai, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tai nạn, tệ nạn xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, chất lượng đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Ghi nhận kết quả qua 04 năm (2013 - 2017) thực hiện các nội dung nhiệm vụ, mục tiêu thi đua trọng tâm theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) như sau:

 - Về nội dung: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu do xã giao. Hàng năm, căn cứ nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ của cấp trên và kế hoạch, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp mình; đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp cho các thôn; theo đó, cấp ủy chi bộ các thôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể theo nhiệm vụ được giao; chỉ đạo ban điều hành, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung thi đua, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định ở địa phương, phấn đấu thi đua thực hiện đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ do đảng ủy và ủy ban nhân dân xã giao. Phong trào thi đua yêu nước, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh; nhất là phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài, thực hiện chính sách an sinh xã hội, kế hoạch hóa gia đình... được nhân dân đồng thuận hưởng ứng, đạt nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét trong cuộc sống cộng đồng xã hội, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Tỉ lệ bình quân các thôn thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu xã giao hàng năm luôn đạt trên 90%, có năm đạt 100%([1]); các thôn chưa đạt do chỉ tiêu sinh con thứ 3 trở lên còn cao và có thôn không đạt chuẩn thôn văn hóa.

 - Về nội dung: Vận động nhân dân thực hiện xây dựng địa bàn “4 không”([2]). Việc vận động nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng địa bàn thôn “4 không”­ luôn được cấp ủy chi bộ thôn, Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận và đoàn thể ở các thôn quan tâm thực hiện; thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phát động, vận động, nhắc nhở nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương và thực hiện các tiêu chí thi đua xây dựng địa bàn “4 không” gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, thôn văn hóa, gia đình văn hóa đạt kết quả([3]). Các thôn quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, vướng mắc, phát sinh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững; những năm qua trên địa bàn các thôn trong huyện không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người; không có người mua bán, sử dụng ma túy, tổ chức đánh bạc, số đề; chấp hành tốt pháp luật an toàn giao thông, không xảy ra tại nạn giao thông nghiêm trọng([4]).

- Về nội dung: Vận động và tổ chức tốt phong trào làm giao thông nông thôn, xây dựng thôn xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, căn cứ nghị quyết của đảng ủy và trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chi bộ các thôn đã cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai và tập trung lãnh đạo thực hiện; bằng các hình thức phù hợp, chủ động phối hợp tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên tuyền, triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thôn; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, xây dựng các tuyến đường văn minh, ánh sáng an ninh… được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả thiết thực. Qua 4 năm, 10/10 thôn của 3/3 xã đã bê tông hóa được 141 tuyến đường, chiều dài hơn 33.332 m, với tổng kinh phí đầu tư, huy động hơn 23,26 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp hơn 5,8 tỷ đồng; thành tích phấn đấu các thôn đã góp phần tích cực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Phong trào đăng ký xây dựng các tuyến đường văn minh gắn với ánh sáng an ninh được các xã phát động triển khai thực hiện đạt một số kết quả bước đầu; 3/3 xã đã xây dựng 18 tuyến đường văn minh xanh - sạch - đẹp theo 07 tiêu chí quy định và lắp đặt 360 bóng đèn chiếu sáng trên một số tuyến đường, ngỏ hẻm trong thôn.

  Về nội dung: Xây dựng chi bộ, ban điều hành, ban công tác Mặt trận thôn và các chi hội: phụ nữ, đoàn thanh niên, nông dân, cựu chiến binh và thôn đội đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Công tác xây dựng chi bộ, ban điều hành, ban công tác Mặt trận thôn và các chi hội, đoàn thể phấn đấu đạt tiêu chuẩn vững mạnh hàng năm trên địa bàn các thôn luôn được đảng ủy các xã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện. Hàng năm, 100% chi bộ thôn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể trong thôn đều đạt vững mạnh (năm 2017 chưa đánh giá).

Bên cạnh đó, công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện các nội dung mục tiêu thi đua, xét chấm điểm, bình chọn thi đua hàng năm được đảng ủy các xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian, quy chế, quy định trên cơ sở áp dụng theo nội dung, thang điểm tại Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào hành động cách mạng do địa phương phát động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện (có 14 tập thể, 44 cá nhân được biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn các phong trào thi đua nêu trên); qua đó, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, đưa việc học tập và làm theo ngày càng thực chất, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương huyện nhà ngày càng phát triển. Sơ kết 03 năm (2013 - 2016) thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), thôn Hội An (xã Tam Thanh) được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; đồng thời, thành tích kết quả từ phong trào xây dựng nông thôn mới của các thôn, xã trong huyện, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Phú Quý đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, tại Hội nghị tổng kết 4 năm (2013 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) và sơ lết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định tặng giấy khen cho 04 tập thể thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy được các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương trong huyện quan tâm chú trọng cùng với giải pháp đồng bộ; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên và nhân nhân tổ chức thực hiện tốt công tác trồng cây xanh, xây dựng bể chứa nước mưa, xây hố ga thẩm thấu nước; kết quả: có 4.070 hộ (đạt 65,40%) xây dựng bể chứa nước mưa (không tính có nhiều hộ không có điều kiện xây bể, nhưng sử dụng nhiều vật dụng thích hợp, an toàn, vệ sinh để trữ chứa nước mưa); có 5.388 hộ (đạt 86,75%) xây hố ga thẩm thấu nước; trồng, chăm sóc, bảo vệ 80.310 cây xanh các loại, tỷ lệ sống đạt trên 90%, góp phần thực hiện có kết quả mục tiêu nâng độ che phủ của huyện đạt 46,6% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã xác định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy còn những hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền vận động có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung thi đua chưa sâu kỹ. Kết quả, chất lượng thực hiện một số nội dung tiêu chí thi đua chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, học sinh bỏ học giữa chừng, tình hình tội phạm, trộm cắp vẫn còn xảy ra; xây dựng một số tuyến đường văn minh có nơi chưa tốt, thực hiện mô hình ánh sáng an ninh còn khó khăn. Các thôn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do xã giao hàng năm chưa ổn định, có xu hướng giảm qua các năm; vận động nhân dân xây dựng địa bàn 4 không đạt kế quả chưa đều; xây dựng thôn “xanh, sạch, đẹp” còn hạn chế so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên, chủ yếu là do: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mưc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn. Công tác tuyên tuyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao, vẫn còn một bộ phân nhân dân chưa tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân qua phong trào thi đua giữa các thôn chưa kịp thời.

Trên cơ sở phát huy thành tích kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn các thôn theo Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) gắn với Chỉ thị số 29-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa IX) và phát động, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới” hàng năm, nâng cao chất lượng các tiêu chí và giữ chuẩn danh hiệu “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; kịp thời nghiên cứu, nắm rõ, vận dụng phù hợp, có hiệu quả tinh thần nội dung văn bản Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU, ngày 30/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố trong quá trình thực hiện.

 


([1]) Năm 2014: có 9/10 thôn đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu xã giao; năm 2015: có 10/10 thôn; năm 2016: có 9/10 thôn; năm 2017: có 7/10 thôn đạt các chỉ tiêu.

([2]) Cụ thể là: Không có người mắc tệ nạn ma túy; cờ bạc, số đề; trộm cắp. Không có người phạm pháp hính sự. Không có người tham gia khiếu nại đông người. Không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông.

([3]) Hàng năm, có 100% hộ đăng ký xây dựng GĐVH; kết quả: năm 2013 có 95,45%, năm 2014 có 96,44% và năm 2015 có 97,66%; năm 2016 có 96,13% hộ đạt chuẩn danh hiệu GĐVH).

([4]) Kết quả: Năm 2014 và 2015 có 10/10 thôn thực hiện tốt 4 tiêu chí; năm 2016 có 3/10 thôn và năm 2017 có 7/10 thôn thực hiện tốt 4 tiêu chí; các thôn còn lại chỉ đạt 3/4 tiêu chí do đều vướng tiêu chí thứ 2: có người phạm pháp hình sự và mắc tệ nạn xã hội.

 

Kỳ Danh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK