Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 và Quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng

15.12.2017 - 16:3

Căn cứ Chương trình số 05 –CTr/UBKTTU, ngày 16/02/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy “về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018, ngày 08/12/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 41 –KH/UBKTTU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: 


Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ; theo dõi, tham mưu báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu; chỉ đạo thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; thực hiện những nội dung liên quan trong Chương trình hành động số 12 –NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng đối tượng kiểm tra là cấp uỷ viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới. Kiểm tra tài chính đảng các cấp ủy trực thuộc tỉnh và cơ sở. Giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên. Xem xét, kết luận, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng.

Để triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng Nghiệp vụ và Văn phòng của cơ quan. Theo đó, từng cuộc kiểm tra, giám sát đều có nội dung, đối tượng, thời gian cụ thể tiến hành; các phòng căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK